Program Rozwoju na lata 2014-2019

                                                                    Załącznik do Uchwały Nr 12.2014.2015

                                                                   Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Jana Pawła II w Rokitkach z dnia 29 sierpnia 2014r.

                                                                          

Program rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitkach powstał na podstawie:

Ø  diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli; 

Ø  analizy wyników sprawdzianów kompetencji;

Ø  wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej;

Ø  informacji o efektach pracy nauczycieli i ich oceny;

Ø  mocnych i słabych stron pracy szkoły wyłonionych w raportach ewaluacji wewnętrznej;

Ø  monitorowania potrzeb doposażenia placówki.

 

MISJA SZKOŁY

Misją Szkoły jest:

Ø  wspieranie każdego ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych na miarę swoich

możliwości,

Ø  motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą oraz odkrywania swoich talentów i rozwijania zainteresowań,

Ø  współpraca z rodzicami na rzecz kształtowania u uczniów pozytywnych cech, a szczególnie odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka,

Ø  wspieranie rodziny w zakresie wychowania i opieki,

Ø  promowanie wartości głoszonych przez Jana Pawła II,

Ø  dbanie o bezpieczeństwo.

Działamy po to, aby:

 Nasi uczniowie:

Ø  byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;

Ø  umieli współżyć w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie;

Ø  potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, posługiwać się technologią informacyjną;

Ø  byli gotowi do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i strukturach samorządowych.

 

 

Ich rodzice:

Ø  darzyli nas zaufaniem;

Ø  byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;

Ø  aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;

Ø  brali czynny udział w życiu szkoły;

Ø  otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;

Ø  otrzymali fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Pracownicy szkoły:

Ø  mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

Ø  mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;

Ø  realizowali swe życiowe posłannictwo.

Szkoła:

Ø  cieszyła się zaufaniem w środowisku;

Ø  była nowocześnie administrowana;

Ø  była otwarta na proces integracyjny Europy, świata;

Ø  była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.

 Realizujemy to poprzez:

Ø  właściwy dobór i realizację programów nauczania, programu wychowawczego, programu profilaktyki,

Ø  stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania, permanentnie doskonalonych przez kadrę pedagogiczną,

Ø  organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty uczniów,

Ø  organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

Ø  klarowne, wewnątrzszkolne zasady oceniania, znane uczniom i ich rodzicom,

Ø  wyposażenie placówki wspierające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego,

Ø  systematyczną współpracę z rodzicami naszych uczniów,

Ø  permanentne doskonalenie kadry pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

Ø  doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez szkolenia zewnętrzne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

Ø  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

Ø  organizację próbnych sprawdzianów kompetencji,

Ø  systematyczne diagnozowanie uczniów po każdej klasie – opracowanie sytemu diagnoz i analiz w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

Ø  promowanie szkoły  w środowisku lokalnym.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitkach:

Ø  Zapewnia wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych,

Ø  Przygotowuje uczniów do sprostania współczesnym wyzwaniom,

Ø  Wspiera rodziny uczniów, zwłaszcza w sferze wychowawczej,

Ø  Skutecznie zapobiega zjawiskom patologii społecznej,

Ø  Kształtuje świadomość konieczności systematycznego dbania o własne zdrowie,

Ø  Odgrywa kulturową rolę w środowisku lokalnym,

Ø  Uświadamia znaczenie środowiska naturalnego człowieka oraz konieczności dbania o jego stan,

Ø  Dobrze przygotowuje nowe pokolenie do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym,

Ø  Dba o właściwe relacje międzyludzkie,

Ø  Posiada nowoczesną bazę materialną i stale ją doskonali. 

Ø  Uczy współpracy i tolerancji z osobami niepełnosprawnymi.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitkach wyposaży ucznia w:

Ø  wiedzę dostosowaną do jego rozwoju i niezbędną do kontynuacji nauki w gimnazjum;

Ø  umiejętności korzystania z technologii informatycznej i posługiwanie się językiem obcym; językiem mniejszości narodowych,

Ø  wiedzę i umiejętność stosowania jej w praktyce;

Ø  w wartości: miłość, prawda, odpowiedzialność, profesjonalizm,

Ø  umiejętności prezentowania postaw proekologicznych, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

Ø  w umiejętność poszanowania prawa każdego ucznia do odmiennych myśli, poglądów, wyboru drógżyciowych, oryginalności i kreatywnego myślenia,

Ø  umiejętność dzielenia się pozytywnymi emocjami, uwrażliwienie nauczucia innych ludzi.

Podstawą naszego działania jest dawanie każdemu uczniowi możliwości obcowania z nauczycielem, który będzie dla niego prawdziwym autorytetem, nauczycielem, który przez rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy, zrealizuje przyjęte na siebie z pełną odpowiedzialnością założenia zapewniające satysfakcję, zadowolenie i dobry start naszych absolwentów w przyszłej szkole.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

Ø  Jest pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

Ø  Umie poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi.

Ø  Ma świadomość odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności.

Ø  Potrafi współtworzyć życie społeczne grupy do której należy, rozpoznać wartości.

Ø  Dostrzega niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.

Ø  Jest przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.

Ø  Posiada rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Ø  Posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia oraz motywację rozwijania zainteresowań,

Ø  Sprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz co najmniej jednym językiem obcym,

Ø  Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach oraz twórczo rozwiązuje problemy,

Ø  Posiada podstawowe wiadomości i nawyki prozdrowotne,

Ø  Wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę,

Ø  Umie korzystać z dostępnych źródeł informacji (np. Internetu),

Ø  Cechuje się wysoką kulturą osobistą,

Ø  Jest kreatywny, asertywny, odpowiedzialny i wrażliwy na sytuację drugiego człowieka,

Ø  Umie korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Ø  Kształcenie uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym.

Ø  Wyposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania, szczególnie w zakresie nauczania języków obcych i informatyki.

Ø  Zapewnienie atrakcyjnej i wartościowej oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie i rozwijanie umiejętności i talentów każdego ucznia.

Ø  Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie komputera w czasie różnych zajęć przedmiotowych.

Ø  Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju oraz samorealizacji.

Ø  Wzbogacanie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej, kształtowanie poczucia „bycia” Europejczykiem.

Ø  Kształtowanie społeczne pożądanych postaw i zachowań.

Ø  Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów; dbałość o środowisko przyrodnicze.

Ø  Wyrabianie szacunku  do osób niepełnosprawnych.

Ø  Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia.

Ø  Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom.

Ø  Poszanowanie praw dziecka i ucznia.

Ø  Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami.

Ø  Współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły. Doskonalenie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Ø  Promowanie szkoły, pozyskiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami, prasą.

Ø  Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.

CELE STRATEGICZNE

 1. Proces dydaktyczny
 2. Stałe diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów:

Ø  diagnozowanie uczniów po każdej klasie, po klasie III i po klasie VI,

Ø  badanie wyników nauczania z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi pomiaru,

Ø  rozszerzenie zewnętrznego pomiaru wyników nauczania we wszystkich klasach z przedmiotu matematyka w oparciu o program „Lepsza Szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego,

 1. Podnoszenie wyników kształcenia oraz dążenie do utrzymania a nawet poprawienia średniego wyniku sprawdzianu po klasie VI na poziomie powiatu/województwa poprzez:

Ø  poprawę wyników sprawdzianu uczniów najsłabszych w celu zmniejszenia różnic w ilości punktów w stosunku do wyników uczniów najlepszych,

Ø  analizowanie wyników badań uczniowskich kompetencji oraz wykorzystanie wniosków z analiz do planowania poprawy efektów kształcenia,

Ø  wspieranie nowatorstwa pedagogicznego, prowadzenie edukacyjnych projektów uczniowskich,

Ø   doskonalenie systemu oceniania w jego funkcji informacyjno-motywacyjnej,

Ø   wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce,

Ø   poszerzanie księgozbioru biblioteki szkolnej,

Ø   pełną realizację treści podstawy programowej z pomocą starannie dobranych programów nauczania i programów autorskich,

Ø  motywowanie uczniów do większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą.

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży:

Ø  realizacja dodatkowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z małych miejscowości,

Ø   współpraca z instytucjami zewnętrznymi i uczelniami wyższymi celem pozyskiwania środków na realizację programów wyrównywania szans,

Ø  szeroki zakres współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

Ø  plan dowozów dostosowany do potrzeb uczniów, by swobodnie korzystali z oferty zajęć wyrównujących szanse.

 1. Efektywna praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniem zdolnym, utalentowanym oraz słabym) poprzez:

Ø  stworzenie bogatej gamy zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych,

Ø  systematyczne przygotowywanie i zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, turniejach i zawodach,

Ø  angażowanie uczniów utalentowanych do udziału we wszelkiego rodzaju zajęciach rozwijających ich talenty,

Ø  eksponowanie osiągnięć uczniów w klasach, szkole, środowisku lokalnym,

Ø  organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych na szczeblu szkolnym

i lokalnym, we współpracy z różnymi instytucjami wspomagającymi,

Ø  dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia oraz prowadzenie zajęć i programów terapeutycznych,

Ø   indywidualnej pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.

Ø  stworzenie bogatej gamy zajęć wyrównawczych i zespołów kompensacyjnych oraz skuteczne zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach.

 1. Szeroki dostęp do wiedzy informatycznej :

Ø  dostosowanie liczby stanowisk komputerowych do  grup klasowych,

Ø  dostęp do Internetu we wszystkich salach dydaktycznych,

Ø  wprowadzenie programów multimedialnych wspomagających proces kształcenia z różnych przedmiotów,

Ø  funkcjonowanie kół i konkursów informatycznych.

 1. Propagowanie tężyzny fizycznej, dbałość o kondycję uczniów:

Ø  tworzenie szerokiej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, zajęcia do wyboru,

Ø  udział uczniów w zawodach i turniejach różnych dyscyplin,

Ø  organizowanie turystyki i rekreacji szkolnej,

Ø  kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i sportowego

Ø  kibicowania.

 1. Działania opiekuńczo – wychowawcze
 2. Stałe wdrażanie i monitorowanie efektów pracy z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
 3. Kontynuowanie programu Szkoła bez przemocy:

Ø  prowadzenie treningów pedagogicznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, poszerzających kompetencje psychologiczno-pedagogiczne,

Ø  objęcie zajęciami socjoterapii uczniów zagrożonych społecznie,

Ø  poprawa dyscypliny zajęć lekcyjnych i frekwencji na zajęciach,

Ø  zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na zajęciach i podczas przerw,

Ø  organizacja świetlicy szkolnej, zagospodarowanie czasu uczniów dojeżdżających klas I – III, IV-VI.

 1. Pomoc materialna uczniom:

Ø  bezpłatne obiady w stołówce szkolnej,

Ø  organizowanie zakupu i wypożyczania podręczników,

Ø  program stypendiów socjalnych i zapomóg losowych przy współpracy z organem prowadzącym,

Ø  pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, organizacja akcji charytatywnych.

 1. Partnerska współpraca z rodzicami:

Ø  wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez organizowanie doradztwa i pomocy fachowców,

Ø  wczesne rozpoznawanie problemów rodzinnych, skuteczna pomoc w ich rozwiązywaniu,

Ø  udział rodziców w realizacji zadań szkoły poprzez Radę Rodziców,

Ø  większy udział rodziców w życiu szkoły-uroczystości, imprezy, spotkania.

 1. Rozwijanie samorządności, zaangażowanie społeczności szkolnej w promowanie dobrego

wizerunku szkoły:

Ø  kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły,

Ø  wspieranie uczniowskich inicjatyw, nowatorskich pomysłów i aktywności w różnych dziedzinach,

Ø  udział w akcjach, konkursach, debatach, działanie kół i wolontariatu,

Ø  organizowanie wycieczek, udział w życiu kulturalnym, imprezy środowiskowe,

Ø  organizowanie szkolnych uroczystości, apeli i spotkań zgodnie z kalendarzem.

III. Organizacja pracy szkoły

 1. Właściwa praca Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami.
 2. Wspieranie pracy zespołów przedmiotowych, doskonalenie WDN, udział w projektach, sieci szkół/nauczycieli przedmiotów.
 3. Utrzymanie właściwego klimatu współpracy szkolnej społeczności, w celu poprawy jakości

pracy.

 1. Doskonalenie obiegu informacji i sposobów komunikacji w szkole.
 2. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie do zdobywania kolejnych

stopni awansu zawodowego i nowych kwalifikacji, wspomaganie wysokiej jakości pracy na

każdym stanowisku.

 1. Wspieranie działalności innowacyjnej w zakresie nowatorskich form, metod i organizacji

procesu edukacyjnego a także autorskich programów nauczania.

 1. Skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, właściwe opracowywanie i wdrażanie

wniosków z ewaluacji i kontroli.

 1. Systematyczne monitorowanie jakości pracy szkoły zgodnie z przyjętymi standardami i

wykorzystywanie wyników do planowania pracy.

 1. Wykorzystanie programów komputerowych do stworzenia pełnej bazy informacji o szkole,

z możliwością szybkiego generowania potrzebnych danych.

10.Bieżąca ewaluacja dokumentów szkolnych, terminowe projektowanie zmian, w celu

zapewnienia ich zgodności z obowiązującym prawem oświatowym.

11.Współpraca z placówkami wspomagającymi w celu wymiany doświadczeń, organizacji

imprez międzyszkolnych i środowiskowych, pełnej realizacji zadań statutowych szkoły.

 1. Infrastruktura i baza szkoły

Dobrze przygotowana i rozwinięta baza umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy.

Dbałość o zewnętrzny wizerunek obiektów szkolnych wpływa na postrzeganie szkoły,

usprawnia jej funkcjonowanie, zapewnia wysoki poziom nauczania. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz pełnej realizacji zadań statutowych szkoły, w najbliższym czasie należy:

 1. Systematycznie kupować nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią proces edukacyjny w czasie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.
 2. Rozbudować system szkolnego monitoringu.
 3. Odnowić powłoki malarskie w salach, w których zaistnieje taka konieczność.
 4. Doposażyć bibliotekę szkolną w zbiory biblioteczne, komputery, wprowadzić program do prowadzenia biblioteki.
 5. zakupić laptopy w celu sprawniejszego organizowania zajęć komputerowych.

6.. Zakupić szafki uczniowskie do szatni.

 1. Wyposażyć wszystkie sale lekcyjne w komputer i dostęp do Internetu.

Planujemy pozyskiwanie środków pozabudżetowych poprzez:

 1. Organizowanie imprez środowiskowych o charakterze charytatywnym we współpracy z Radą Rodziców i Radą Sołecką.
 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych na zajęcia edukacyjne.
 3. Wynajem obiektów sportowych osobom prywatnym, zespołom sportowym.
 4. Pozyskiwanie sponsorów w lokalnym środowisku.

Zakończenie

Fundamentalne zadania szkoły to nauczanie i wychowanie, dwa aspekty tego samego procesu, w którym centralne miejsce zajmują uczeń i nauczyciel. Od relacji jakie połączą te dwa podmioty, zależy klimat szkoły, który jest podstawą rozwoju intelektualnego uczniów, decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodych ludzi. Klimat naszej szkoły zakłada łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych, do czego inspiruje i zachęca postać patrona – Jana Pawła II. Chcemy, by wspólna realizacja tego wieloletniego Programu rozwoju szkoły, stymulowała ucznia i mistrza do samodzielnej, twórczej pracy i realizacji życiowych celów, służyła akceptacji potrzeb wychowanka i jego indywidualności. Naszym celem jest szkoła i nauczyciel zbliżający się do modelu: Wymagający – Życzliwy – Twórczy. W całym procesie wychowawczym uznajemy za równie ważne nastawienie na wynik jak i na proces. Na ile to możliwe podejmujemy realizacje hasła „uczenie się życia przez życie”, a więc stawianie ucznia w autentycznych sytuacjach, ograniczenie werbalizowania na rzecz organizowania autentycznych przeżyć.