ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY

ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

 

 1. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 1. Organizacja pracy świetlicy.

 Zapoznanie z regulaminem świetlicy

 Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

 Integracja zespołu

 Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

 sporządzenie list grup wychowawczych

 przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę

 sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych

 otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych.

 uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

 1. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad, herbata)

 zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej

 eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie

 Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole

 Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej

 Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole

 Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

 Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku

 Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej

 Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 podczas dowozów

 w drodze do i ze szkoły

 podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw

 podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym

 Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

 Pomoc w odrabianiu lekcji

 Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

 Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

 teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr pacynkowy

 czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną

 umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne

 hobbystycznych

 sportowo – zabawowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych

 Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

 Poznanie tradycji szkoły i jej patrona

 Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 1. Edukacja prozdrowotna.

 Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej)

 Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się)

 Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna

 Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych

 Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem

 Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 1. Plan zajęć

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej

Oglądanie filmów edukacyjnych.

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

WRZESIEŃ

 1. Witaj szkoło, witaj świetlico!

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Poznajemy wyposażenie sali.

– Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej toaletach (burza mózgów).  Kodeks bezpiecznego świetliczaka.

– Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”.

– Zapoznanie pierwszoklasistów z nowym otoczeniem.

–  Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.

– Wspomnienia z wakacji. „ Jak spędziliśmy wakacje”– wypowiedzi dzieci o minionych wakacjach.

– Prace plastyczne na temat wakacji :„Ślady na piasku”, „Zachód w górach”.

 

 1. Bezpieczna droga do szkoły!

– Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły.

– „Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię” – prezentacja.

–  Utrwalenie zasad  ruchu drogowego.

– Kolorowanki tematyczne

Jestem widoczny na drodze

– Czy znam znaki drogowe? – zgaduj-zgadula

– Znaki drogowe, jakie spotykam po drodze do szkoły – rozmowa z dziećmi, rozsypanka wyrazowo-obrazkowa

– Telefony alarmowe

– Samochód – praca plastyczno – techniczna

– Znaki drogowe –  kolorowanie.

 

III. Sprzątanie świata

– Pogadanka na temat ekologii i recyklingu

– Człowiek elementem przyrody – rozsypanka obrazkowa, zagadki tematyczne, zabawa ruchowa  „ Roszada”

– Segregujemy odpady i dbamy o czystość otoczenia – spacer wokół budynku szkoły, którego celem będzie oczyszczenie terenu

– zbiorowa praca plastyczna „Ja w przyrodzie”.

 

 1. Nadchodzi kolorowa jesień

– Pożegnanie lata – zabawy integracyjne, quizy.

– Obserwacja środowiska i zmian w nim zachodzących – jesienny spacer po okolicy.

– Jesień w literaturze- wiersze i proza –przykłady.

– Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku- określanie charakterystycznych cech jesieni.

– Zapoznanie z rodzajami grzybów- przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących.

– 30 IX – DZIEŃ CHŁOPAKA – swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka, świetlicowa randka w ciemno.

– Serca dla chłopców – praca techniczna z masy solnej.

– Wykonanie dekoracji-„Jesień”.

– „Jesienne owoce”- wydzieranka.

– „Jesienne kwiaty”– prace przestrzenne z bibuły

– Słuchanie piosenek o jesieni Vivaldiego „Jesień”  – zabawy ruchowe przy muzyce.

– „Grzyby”- malowanie plasteliną.

 1. Mały miś – czytające świetliczaki (09.09.2019r. – 31.05.2020r.) – projekt edukacyjny
 2. Misiowy wolontariat (09.09.2019r. – 19.05.2020r.)- projekt edukacyjny
 3. Play With Little Teddy Bear (26.09.2019r. – 31.05.2020r.) – projekt edukacyjny

 

PAŹDZIERNIK

 1. Światowy Dzień Zwierząt

– Światowa Deklaracja Praw Zwierząt.

– Zwierzęta, które znamy – zagadki i rebusy.

– Nasi ulubieńcy, zwierzęta najczęściej hodowane w domu – swobodne wypowiedzi dzieci.

– Poznanie wiersza „ZOO” Jana Brzechwy, nauka piosenki „Puszek Okruszek”.

– Zwierzęta egzotyczne – wyszukiwanie ciekawostek w czasopismach i atlasach.

– Praca plastyczna – moje ulubione zwierzątko.

– Schroniska dla zwierząt – jak pomagamy zwierzętom ?

 1. Kto pracuje w szkole? – 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej!

– DEN – co to za święto? Omówienie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły – praca w zespołach zadaniowych.

– Mój wymarzony nauczyciel – Praca plastyczna

– Wykonanie „Laurek” dla wychowawców klas oraz wypisanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listów.

– Nauka wiersza ” Róża dla Pani” L. Mariańskiej. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły.

– Pogadanka na temat szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły

– Tworzenie wierszy na Dzień Edukacji Narodowej

III. Jan Paweł II- patronem naszej szkoły.

– Przybliżenie historii i tradycji szkoły

– Przypomnienie danych historycznych związanych z patronem szkoły.

– Wyszukiwanie stron internetowych poświęconych życiu Jana Pawła II.

– Rozsypanki z hasłami związanymi z patronem szkoły.

– Pogadanka pt. co to znaczy być patriotą?

– Kartki z życia Jana Pawła II – praca grupowa

 

 1. Kultura życia codziennego.

Rozmowa w kręgu o zasadach kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz o wzajemnej życzliwości.

– Wysłuchanie wiersza J. Brzechwy „Kwoka”.

– Rozmowa kierowana :”Czy ta kwoka proszę pana była dobrze wychowana?”

– Przygotowanie w grupach „uprzejmych słoneczek” z trzema ważnymi słowami: proszę, dziękuję, przepraszam.

– Pogadanka w kręgu- dlaczego mówimy prawdę? Praca w małych grupach metodą burzy mózgów.

– Wspólne wykonanie plakatu

– Czytanie na dywanie

 1. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli!

– Pogadanka z dziećmi nt. czytanego wiersza ks. J. Twardowskiego „ Spieszmy się kochać ludzi…”.

– Wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych. Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli.

– Pogadanka, na temat tego, jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach.

– Wielcy, zasłużeni dla Polski, których już nie ma wśród nas – jak czcimy ich pamięć.

– Jak obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych w twojej rodzinie?

– Znicz – praca plastyczna.

 

LISTOPAD

 1. Jestem Polakiem!

– Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „POLSKA”. Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy „być patriotą” ? Zabawy ruchowe.

– Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

– „Ojczyzna naszym drugim domem” – burza mózgów. Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach. – Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie.

-Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, poznawanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

 

 1. Jestem dobrym kolegą, koleżanką!

– Kto to jest człowiek życzliwy? – burza mózgów. Wspólne układanie wiersza o życzliwości. Zabawy rozwijające zaufanie- „Zaufaj mi”, „ Ślepiec”

–Czy to jest pomoc koleżeńska?”- czytanie ze zrozumieniem opowiadania; dyskusja w grupach o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki. Rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela; kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

– Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie. Omówienie zasad konkursu. Praca plastyczna z wykorzystaniem wizualizacji pt. ŻYCZLIWOŚĆ – technika dowolna.

– Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza „List do kolegi” E. Szelburg- Zarembiny „Proszę, dziękuję, przepraszam” – odgrywanie scenek.

 

III. Na przekór szarudze jesiennej

Piękno krajobrazu późnej jesieni, podkreślanie konieczności życia w zgodzie z przyrodą, dostosowywanie się i poszanowanie praw, które nią rządzą.

– Zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych: odpowiednie ubieranie się adekwatne do warunków atmosferycznych, rozumienie konieczności zmiany obuwia, dbania o czystość otoczenia.

–  Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, tj. deszcz, wiatr, wichura, przymrozek, szron, mżawka.

– Jesienne nastroje” oddanie klimatu późnej jesieni w utworach literackich: „Słota”, „Szara godzina” E. Szelburg Zarębiny.

– Pejzaż późnej jesieni – rysunek wykonany farbami plakatowymi

– Wykonywanie biżuterii jesiennej (naszyjniki, bransoletki, kolczyki)

 

IV Dzień Pluszowego Misia (1.10.- 30.11.2019r.) – projekt edukacyjny

– przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek

– świetlicowa wystawa pluszowych misiów

– Misie- tulisie – prace  plastyczne

– Pogadanka nt poszanowania zabawek własnych i świetlicowych.

– Piosenki i wierszyki o misiach.

 

 1. Katarzynki i Andrzejki!

– Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „Andrzejkowe Katarzynki”. Andrzejki i Katarzynki – podobieństwa i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce.

-Przeglądanie prasy dla dzieci , czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Quiz ortograficzny- układanie krzyżówek.

– Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”.

– Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony. Zabawy ruchowe: Wrona bez ogona’ Dinozaur”.

– Dekoracja sali. Zabawa Andrzejkowa – „wesołe wróżby”.

GRUDZIEŃ

 1. Grudniowe tradycje: BARBÓRKA I MIKOŁAJKI!

– Barbórka – święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowy skarb”. Praca plastyczna: W kopalni (węgiel).

– Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi – burza mózgów. Nauka piosenki „ Idzie górnik”. Pisanie listów do Św. Mikołaja. Rysowanie upragnionych prezentów. Zabawy ruchowe „ Pająk i muchy”, „Ssak, ryba, ptak”.

– Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kochany panie Mikołaju” Praca plastyczno- techniczna „ Mikołajkowy but „ lub „ Mikołaj”.

– Zabawa Mikołajkowa w świetlicy. Powitanie Mikołaja. Wesoła zabawa przy muzyce.

 1. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę!

– Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy.. Kalambury – rozpoznawanie zwierząt.

– Ptaki zimujące w Polsce( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka) Rozwiązywanie zagadek. – Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie ?- burza mózgów. Praca plastyczna zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków”.

– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Zimowe obrazki”. Nauka słów, wspólny śpiew. Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta leśne.

– Praca w grupach – układamy zimowe krzyżówki. Zabawy ruchowe ze śpiewem „ Chodzi lisek”, „Kot i mysz”.

– świąteczna dekoracja świetlicy

III. Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia!

– Tradycje Bożonarodzeniowe – dawniej i dziś. Wspólne śpiewanie kolęd, nauka wybranej kolędy przez dzieci. Wykonanie dekoracji w sali.

– Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu- praca plastyczna. Analiza porównawcza Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Wypisywanie różnic. – Smakołyki Bożonarodzeniowe – krzyżówka. Miłość i tolerancja – co oznaczają te słowa?

– Utrwalenie poznanej kolędy. Słuchanie znanych kolęd i pastorałek.

– Układanie życzeń świątecznych i noworocznych.

– Konkurs plastyczno-techniczny „Anioł bożonarodzeniowy”

– Jasełka w wykonaniu dzieci uczęszczających do świetlicy.

 1. Bezpieczni z małym misiem – projekt edukacyjny

 

STYCZEŃ

 1. Noworoczne postanowienia

– Sylwestrowe szaleństwo – pogadanka

– Sposoby witania Nowego Roku – dyskusja

– Nasze noworoczne postanowienia

– Pory roku, miesiące oraz dni tygodnia – zapoznanie z układem kalendarza na Nowy Rok – praca plastyczna

– Zagadki, rebusy, przysłowia związane z Nowym Rokiem – praca grupowa

– Zapoznanie z wierszem J. Kirsta „ Dwunastu braci”.

– Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej – zapis rymowanek ortograficznych w zeszytach.

 1. Karnawał – czas radości i zabawy.

– Wyjaśnienie pojęcia karnawału i zapoznanie dzieci z tradycją zabaw karnawałowych

– Pogadanka na temat zabaw karnawałowych

– Omówienie wiersza M. Terlikowskiej „Różne bale w karnawale”.- Pogadanka na temat  „Jak zaplanować bal karnawałowy?”.

– Przystrojenie sali w elementy karnawałowe wykonane przez dzieci.

– Konkurs: „Karnawałowa rewia mody”

– Projektowanie maski – szablony oraz własna inwencja twórcza.

 

III. Dzień Babci i Dziadka.

– „Rodzice naszych rodziców” – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci.

– „Za co kochamy nasze babcie i naszych dziadków” – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela.

– Zapisywanie najciekawszych wypowiedzi na dużym sercu.

– Czytanie wierszy o dziadku i babci: H. Livor – Piotrowski „Dziadek”, E. Skarżyńska „Dlaczego kocham babcię?”.

– „Portret mojego dziadka i mojej babci” – praca plastyczna.

– „Laurka dla dziadka i babci”- praca plastyczna

– „Kwiaty dla babci” – wykonanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem bibuły

 

 1. Zima wcale nie jest zła

– Rozmowy o zimie.

– Charakterystyka zimy – krajobraz, sporty zimowe, pomaganie zwierzętom w czasie zimy.

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zimie.

– Oglądanie ilustracji, zdjęć krajobrazu zimowego.

– Praca plastyczna – pejzaż zimowy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

– Opisywanie słowem mówionym i pisanym wyglądu np. lasu zimą.

– Omówienie zachowania się zwierząt, które nie zasnęły na zimę oraz przypomnienie form pomocy np. dokarmianie ptaków

 

LUTY

 1. Bezpieczna ferie zimowe

–Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.

– Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie ferii.

–Słuchanie piosenek o tematyce zimowej; nauka wybranej przez dzieci np. „ Kolorowy śnieg”. „ Wirujące bałwanki „- praca plastyczna, dekoracja sali.

– Jak spędzimy ferie? – rozmowa kontrolowana. Omówienie bezpiecznych zachowań w sytuacji samodzielnego pozostania w domu ( spotkanie z policjantem).

– Przypomnienie numerów „telefonów alarmowych” użytecznych w sytuacjach zagrożenia

 

– Praca plastyczna „Bezpieczne zabawy na śniegu”

 

 1. Legendy i podania ludowe!

–Zapoznanie dzieci z terminem „ legenda”. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie. Poznanie legendy „O skarbniku”. Omówienie wartości pieniądza.

– Poznanie legendy „O Królu Popielu”. Wykonanie myszy przy pomocy spinacza do bielizny – praca indywidualna.

– Poznanie legendy „O lwach z gdańskiego ratusza”. Omówienie najważniejszych wydarzeń w legendzie. Zabawy ruchowe na sali „ Ptaki do gniazd”, „ Murarz”.

– Poznanie legendy „O smoku wawelskim, królu Kraku i szewczyku Skubie” oraz „O Bazyliszku”. Wypisanie najważniejszych informacji z poznanych legend i porównanie – praca w zespołach. Wykonanie smoka dowolną techniką .

Marzec

 1. Święto kobiet

– Dzień Kobiet – „Dlaczego obchodzimy to święto?”- rozmowa kierowana

– Aktywność zawodowa kobiet – różnorodność wykonywanych zawodów -dyskusja

– Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku do kobiet, do drugiego człowieka

– Savoir vivre małego dżentelmena – jak zachowujemy się wobec koleżanek, mam, nauczycielek, pracowników szkoły

– Abc…dobrych manier

– Rola kobiety w rodzinie- dyskusja

 

– Zasady dobrego zachowania względem kobiet (dama – dżentelmen)- wymiana poglądów

 

– Laurka dla pań, mam, sióstr- praca plastyczna

 

– Krzyżówki, rebusy, zagadki dotyczące zawodów wykonywanych przez kobiety

 

– Najpiękniejsze życzenia dla „Kobiet małych i dużych”

 

 1. Książka moim przyjacielem

– „Nasze ulubione książki”– dyskusja wybrane opowiadania lub bajki

– Czytanie z podziałem na role ulubionych książek wychowanków

– Interpretacja znanych przysłów związanych z książką i czytaniem

– Zagadki, rebusy, krzyżówki oraz hasła związane z książką

– Rozmowa na temat zachowania w bibliotece i czytelni

– Wizyta w szkolnej bibliotece – wyszukiwanie ulubionych książek

– „Kolorowa zakładka” – praca plastyczna

III.  Żegnaj zimo, witaj wiosno!

– Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Kolorowanie przygotowanego obrazka do wiersza.

– Pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna. Wykonanie wiosennej dekoracji w sali.

– Układanie opowiadania z rozsypanki zdaniowej pod tytułem „Znaki wiosny”. Nauka piosenki „ Idzie wiosna”.

– Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa. Jakie są ich wartości odżywcze? Wspólne układanie krzyżówki o nowalijkach.

–Rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu. Kolorowanie obrazka. Utrwalenie piosenki” Idzie wiosna”.

 1. Poznajemy autorów najpiękniejszych baśni i bajek!

– Baśnie J.Ch. Andersena – zapoznanie z sylwetka pisarza, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania wybranych baśni

– Fikcja a rzeczywistość

– Zimowe baśnie; kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej

– Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci

 1. Zmisiowany dzień matematyki (24.02 – 31.03.2020r.) – projekt edukacyjny

KWIECIEŃ

 1. Promocja zdrowia!

– Rozmowa na temat „ Dlaczego należy dbać o zdrowie ?”. Słuchanie piosenki „Witaminki” i „Śnieżnobiały uśmiech” .
– Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej . Praca pielęgniarki szkolnej – czy jest ważna ?- burza mózgów.
– Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy. Nauka piosenki „ Śnieżnobiały uśmiech”.
– Wykonanie plakatu grupowego na temat zdrowego odżywiania.
– Jak powinien wyglądać dzień ucznia ? – praca w zespołach zadaniowych. Zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach.

 1. Wielkanoc w naszych domach

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach – wypowiedzi dzieci.

– Rozmowy na temat obyczajowości Świąt Wielkanocnych w Polsce i w innych krajach.

– Moja kreatywna pisanka – kreatywna praca zbiorowa dzieci .

– Wykonanie ozdób wielkanocnych: kurczaki, zajączki, pisanki, koszyczki wielkanocne przy użyciu różnorodnego materiału.

– Rozmowa na temat wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych.

– Wykonywanie przez dzieci kartek wielkanocnych.

– Symbolika koszyka wielkanocnego – rozmowa kierowana. .

-Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.

– Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie)

– Nauka piosenki pt. „Pisanki”.

– Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki). Praca plastyczna – wirujące pisanki.

III. Kraje Unii Europejskiej!

– Poznanie kontynentów – praca z atlasem i globusem. Podpisywanie konturów kontynentów i kolorowanie. Przyklejanie kontynentów na przygotowaną mapę świata.

– Europa – odszukanie kontynentu na globusie. Poznanie krajów europejskich sąsiadujących z Polską. Wykonanie pracy plastycznej – „Polska i jej sąsiedzi”.

– Unia Europejska – co to takiego? Kraje wchodzące w skład UE . Praca w grupach – skojarzenia dotyczące: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Poznanie zabawy „ Ambasador”.
– Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki .Próba wykonania flagi Unii Europejskiej. Czytanie ciekawostek z czasopism dziecięcych.
– nauka tańca „Narodów Zjednoczonych” po kole.

 1. Dni teatru i tańca!

– Kto jest kim w teatrze? (reżyser, dramaturg, scenarzysta, garderobiany, sufler, realizator dźwięku, operator światła). Rozwiązywanie szyfrogramu .

– Rodzaje teatrów – lalkowy, aktorski, muzyczny, pantomimy, cieni, muzyczny. Utrwalenie rodzajów poprzez odgrywanie scenek. Jak się ubrać do teatru? – rozmowa kontrolowana.

– Teatralny savoir – vivre, czyli jak się zachować w teatrze. Ćwiczenia w zapamiętywaniu „czego brakuje?” – zapisywanie przedmiotów w ich pierwotnej kolejności. – Rodzaje lalek teatralnych( pacynka, marionetka, kukiełka , lalka cieniowa, jawajka). Wykonanie kukiełki teatralnej różnymi technikami.

– Z wizytą w teatrze – odgrywanie scenek rodzajowych metodą dramy. Wspólne przygotowanie inscenizacji wiersza J. Brzechwy „ Na straganie

– Przeglądanie czasopism dla dzieci np. Świerszczyka, rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 1. Święta majowe

Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju (Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja) oraz omówienie ich znaczenia dla Polski

– Prawa konstytucyjne dzieci i dorosłych

– Wykonanie gazetki

– Barwy majowe”- podkreślenie kolorystyki narodowej.

– Kolorujemy godło Polski;

– Konkurs świetlicowy na najładniejszą flagę.

MAJ

 1. Dbamy o nasze środowisko!

– Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska. Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci).Kolorowanie obrazka tematycznego.

– Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt. Próba odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”. Rysunek wybranej rośliny lub zwierzątka chronionego.

– Próba wspólnej definicji pojęcia EKOLOGIA. Zapoznanie z elementami środowiska. Uzupełnianie „ próśb” zwierząt i roślin do ludzi – praca w grupach zadaniowych. Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej „ Moja planeta”.

– Śpiewanie piosenki „ Moja planeta” .Wykonanie plakatów do piosenki – malowanie farbami plakatowymi. Gry i zabawy na boisku szkolnym.

 1. Jan Paweł II – patron mojej szkoły – 20 -lecie nadania imienia szkoły

– poznanie sylwetki patrona

– Jan Paweł II oczami dzieci

– Quiz o Janie Pawle II

– festyn rodzinny

III. Dzień Matki

Mama – wyjątkowe słowo na świecie – czytanie wierszy i opowiadań poświęconych matce.

– Przysłowia o mamie i tacie – głośne czytanie i krótkie omówienie wybranych przysłów.

-„Kim jest dla mnie moja mama” – tworzenie tekstu odpowiadającego na pytanie.

– Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta.

– Portret „Oto moja mama” – praca plastyczna.

– Zapoznanie z wierszami i piosenkami o mamie, np. „Obrazek dla mamy”, „Dla Ciebie mamo”, „A ja wolę moją mamę”, „Twoje święto dziś mamo”…

– Wykonanie laurek dla mam z okazji ich święta oraz redagowanie życzeń

 1. Palenie szkodzi zdrowiu

– Promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu i innych środków uzależniających.

– Przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu,

– Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów,

– Uświadomienie roli reklamy i antyreklamy w zmianie stylu życia,

– Uświadomienie skutków nikotynizmu biernego.

– Wskazanie najczęstszych powodów dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy

– Ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież

– Uświadomienie zasad zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, zainteresowania itp.)

 

 1. Mali przedsiębiorcy – projekt edukacyjny

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka!

– Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Nauka wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.
– Zabawy dzieci w innych krajach – wypowiedzi uczniów na podstawie ilustracji. ”Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.
– Gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe z nagrodami i upominkami – Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne. Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci”.
– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”. „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków przekazu).Praca plastyczna – czarodziejskie obrazki.

 1. Podróże kształcą!

– Ciekawe miejsca w Polsce i zagranicą – , poznanie ciekawych regionów Polski

– Atrakcje górskich wycieczek. Pojezierze – cud natury.

– Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć. – Jak pisać listy i kartki z wakacji

– Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji

– Poznanie walorów turystycznych kraju oraz naszego regionu.

III. Moja rodzina – Dzień Ojca!

– Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków. „Mój tata jest…” – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę. – Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas – wypowiedzi dzieci.

– Praca plastyczna – „ Zawód który mi się podoba”.

– Wykonanie portretu taty z wykorzystaniem różnych materiałów. Jakie hobby ma mój tata – rozmowa.

– Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”.

– Zapoznanie z wierszem „ Kocham go „ T. Kubiaka. Wykonanie upominku dla taty. Redagowanie życzeń i zapisanie ich na karnecikach dołączonych do prezentów.

 1. Bezpieczne wakacje

– Spotkanie z pielęgniarką szkolną – wskazówki na wakacje. Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
– „ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

– Zapoznanie z wierszem „Wakacje”. Moje wakacyjne plany – praca plastyczna. Słuchanie piosenki „ Wędrówka”.
–Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu wideo: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa.

– UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022