Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2021/2022

Poniedziałek 11.30-12.30,  13.30-14.30

Wtorek 12.40- 13.40-14.40

Środa 7.40- 8.40, 9.40- 10.40, 12.45-13.45

Czwartek 11.30- 12.30- 13.30

Piątek 10.45-11.45-12.45

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU 2021/2022

Prace techniczne

Planowanie i sprawozdawczość:

-opracowanie rocznego planu pracy

-prowadzenie statystyki okresowej

-opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki

-prowadzenie dokumentacji

Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki.

Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:

-przyjmowanie i inwentaryzacja darmowych podręczników

-konserwacja zbiorów

-selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych

Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:

-prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków

-uzupełnianie katalogów

-opracowanie formalne zbiorów

– wprowadzanie podręczników oraz czasopism  do systemu bibliotecznego e-biblio

Praca pedagogiczna

 

 

Udostępnianie zbiorów:

-aktualizacja kartotek czytelniczych

-wypożyczanie zbiorów

-pomoc w wyborach czytelniczych

-prowadzenie statystyki czytelniczej

Rozwijanie kultury czytelniczej:

-stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzenia wiedzy

-indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niepełnosprawnych

-wyrabianie nawyku samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat

Akcje biblioteczne poprzez e-dziennik- informacje propagujące

Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych poprzez e-dziennik

-popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury