WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

           

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
 • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.).
 1. Założenia WSDZ oraz cele orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Główne założenia:

 • WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę,
 • Placówka realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie,
 • działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.
Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI) Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)
 • zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 • wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.

 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

 • uczniów,
 • rodziców/opiekunów prawnych,
 • nauczycieli.

 

 1. Zadania WSDZ
 • Zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
 • Wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
 • Inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
 • Udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

 

 

Działania kierowane do uczniów

 • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związanych tematycznie z obszarami: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych: kl. I–VI – prowadzenie orientacji zawodowej, kl. VII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VII i VIII –  realizacja zagadnień doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych – minimum 5 godzin,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 • praca z informatorami o zawodach,
 • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,
 • projekcje filmów o zawodach,
 • tworzenie kół zainteresowań,
 • organizacja konkursów zawodoznawczych,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • udział w targach edukacyjnych,
 • umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej lub szkolnej stronie Facebooka.

Działania kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,
 • organizowanie spotkań doradczych,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania kierowane do nauczycieli

 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy.

Przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ – dla uczniów

 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

Monitorowanie i ewaluacja WSDZ

 • rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami
 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców),
 • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową w klasach I-III,
 • bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań w klasach IV-VI,
 • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.

 

Program realizacji WSDZ dla klas I-III

Tematyka działań Metody i formy realizacji Terminy realizacji działań Osoby odpowiedzialne za realizację działań Podmioty,
z którymi szkoła współpracuje
Poznanie siebie „Poznajmy się” – gry i symulacje – zachęcanie uczniów do opisywania swoich zainteresowań, prezentowania ich w grupie wrzesień- listopad 2021 wychowawca,

wychowawcy świetlicy, pedagog

„Mały artysta” – zajęcia plastyczne -umożliwienie uczniom prezentacji swoich zdolności (wystawy prac, występy) rok szkolny 2021/2022 wychowawca,

wychowawcy świetlicy

„To, co kocham” – zapoznawanie uczniów z zainteresowaniami innych ludzi rok szkolny 2021/2022 wychowawca,

wychowawcy świetlicy

rodzice
„Moje mocne strony” projekt – cykliczne spotkania wspierające uczniów w poznawaniu swoich zalet i mocnych stron styczeń-czerwiec 2022 wychowawca,

wychowawcy świetlicy, pedagog

poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach,  zdolnościach, zainteresowaniach terminarz zebrań z rodzicami wychowawca, doradca zawodowy
Świat zawodów i rynek pracy „Na scenie życia zawodowego” – drama-zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról i scenek związanych z zawodami rok szkolny 2021/2022 wychowawca
 „Miasteczko zawodów” – cykl spotkań z przedstawicielami zawodów rok szkolny 2021/2022 wychowawca, doradca zawodowy, pedagog rodzice, Policja, Straż Pożarna
 „Tablica zawodów” – centrum informacji edukacyjno-zawodowej rok szkolny 2021/2022 wychowawca,

wychowawcy świetlicy, doradca zawodowy, pedagod

 rodzice, administrator strony internetowej
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  „Kto Ty jesteś”? pogadanki – rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny w

kontekście ulubionych zajęć/przedmiotów

rok szkolny 2021/2022 wychowawca,

pedagog,

doradca zawodowy

 „Być jak Sherlock Holmes” – burza mózgów – w poszukiwaniu źródeł wiedzy rok szkolny 2021/2022 wychowawca, doradca zawodowy
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  „Dzisiaj Jaś, jutro Jan” – drama, odgrywanie scenek „Kim chciałbym zostać?”. rok szkolny 2021/2022 wychowawca

 

 

Program realizacji WSDZ  dla klas IV-VI

Tematyka działań Metody i formy realizacji Oddziały Terminy realizacji działań Osoby odpowiedzialne za realizację działań Podmioty, z którymi szkoła współpracuje
Poznawanie własnych zasobów „Ja, czyli kto?”- zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań  i uzdolnień oraz kompetencji IV-VI wrzesień- grudzień 2021 wychowawca, doradca zawodowy, pedagog,  
Poradnictwo indywidualne – testy predyspozycji zawodowych VII-VIII rok szkolny 2021/2022 wychowawca, doradca zawodowy, pedagog,  
Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych IV-VI rok szkolny 2021/2022 wychowawca

pedagog

doradca zawodowy

Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych zebrania z rodzicami klas IV-VI terminarz zebrań z rodzicami wychowawca  
Rozmowy z  rodzicami nt. rozpoznawania planów edukacyjnych i zawodowych uczniów VI terminarz zebrań z rodzicami doradca zawodowy  
Świat zawodów i rynek pracy „Zawód w praktyce” –  wizyty zawodoznawcze w zakładach  pracy – poznawanie określonych grup zawodowych IV-VI styczeń- czerwiec 2022 wychowawca, doradca zawodowy, nauczyciele przedsiębiorcy, pracodawcy, zakłady pracy,

rodzice

zajęcia warsztatowe – posługiwanie się  przyborami i narzędziami w sposób twórczy i odtwórczy IV-VI styczeń-maj 2022 wychowawca, nauczyciele Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
 „Żyć, by pracować czy pracować, by żyć?”- zajęcia związane ze znaczeniem pracy w życiu człowieka  w ramach lekcji wychowawczych IV-VI rok szkolny 2021/2022 wychowawca  
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie Rozmowa doradcza dot. indywidualnego sposobu nauki IV-VI rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, pedagog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
„W świecie informacji” – pogadanki dot. pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł IV-VI rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, pedagog, psycholog
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych „Mam tę moc”- zajęcia grupowe dot. planów edukacyjno-zawodowych V-VI kwiecień-czerwiec 2022 doradca zawodowy rodzice, urząd pracy

 

 

 

Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII

Tematyka działań Metody i formy

realizacji

Oddziały Terminy realizacji działań Osoby odpowiedzialne za realizację działań Podmioty, z którymi szkoła współpracuje
Poznawanie własnych zasobów „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – zajęcia warsztatowe dot. samooceny stanu zdrowia psychicznego i fizycznego VII-VIII wrzesień- grudzień 2021 wychowawca, doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna  
Konsultacje indywidualne dot. zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych VII-VIII rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, pedagog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Rozmowy doradcze dot. możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań zawodowych VII-VIII rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, pedagog  
 „Moja hierarchia wartości” – projekt  realizowany w ramach zajęć doradztwa zawodowego VIII rok szkolny 2021/2022 wychowawca  
Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach zawodowych zebrania z rodzicami klas VII-VIII terminarz zebrań z rodzicami wychowawca  
Spotkanie dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji VIII i ich rodzice terminarz zebrań z rodzicami doradca zawodowy szkoły ponadpodstawowe
Świat zawodów i rynek pracy  „Świat wokół nas” – wizyty studyjne celem porównania własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców VII-VIII styczeń-maj 2022 wychowawca, nauczyciele pracodawcy, przedsiębiorcy, zakłady pracy
„Pierwsze wrażenie” – trening umiejętności społecznych – zajęcia z autoprezentacji VII-VIII listopad-grudzień 2021 doradca zawodowy, pedagog poradnia psychologiczno-pedagogiczna
„Fair play” – etyka zawodu… spotkania z przedstawicielami zawodów VII-VIII rok szkolny 2021/2022 wychowawca,

doradca zawodowy

rodzice, cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  „I co dalej?” – zajęcia grupowe – analiza ofert szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia VIII i ich rodzice rok szkolny 2021/2022

terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca,

doradca zawodowy

Zajęcia grupowe – zapoznanie z zasadami rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych VIII i ich rodzice rok szkolny 2021/2022

terminarz zebrań z rodzicami

wychowawca,

doradca zawodowy

szkoły ponadpodstawowe, kuratorium oświaty, organ prowadzący
Udział uczniów w dniach otwartych VIII rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, wychowawca, pedagog szkoły ponadpodstawowe
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Konsultacje indywidualne – motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej VII-VIII rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, wychowawca, pedagog, nauczyciele
„Być kowalem własnego losu” – rozmowy doradcze dot. celów i planów edukacyjno-zawodowych VII-VIII rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy, wychowawca, pedagog, psycholog poradnia psychologiczno-pedagogiczna, OHP
„Wespół w zespół” – pogadanka dot. instytucji wspierających w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej prowadzona w ramach godziny z wychowawcą VII-VIII wrzesień-grudzień 2021 wychowawca

 

Opracowanie: Katarzyna Szydełko- doradca zawodowy