Ochrona Danych i Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie:
rokitki.net. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną rokitki.net powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pamiętaj, że jako użytkownik strony rokitki.net poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Dokonując odpowiednich zmian można wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych ciasteczek.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może być niemożliwe korzystanie
z niektórych treści i usług udostępnionych na naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach.
  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 2. listownie: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, 59-225 Chojnów, Rokitki 32a
 3. przez adres email: rokitki@o2.pl
 4. telefonicznie: 76 817 88 24
 5. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
  Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:
 6. listownie : Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, 59-225 Chojnów, Rokitki 32a z dopiskiem „IOD”
 7. przez adres e-mail: iod@kichewko.com
 8. telefonicznie: +48 665 113 071
 9. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.
 10. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 11. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 12. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
 13. podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych szkoły.
 14. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.
 15. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 16. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 17. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 18. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 19. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 20. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa  dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.