Rozpoznawanie i rysowanie prostych i odcinków

Rozpoznawanie i rysowanie prostych i odcinków równoległych i prostopadłych to temat zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki.

Po zajęciach  uczeń zna pojęcia: prosta prostopadła i prosta równoległa, wskazuje i rysuje przykłady prostych prostopadłych i równoległych, rozpoznaje odcinek prostopadły i odcinek równoległy, kreśli odcinki prostopadłe i równoległe. Te cele uczniowie osiągnęli poprzez wykorzystanie linijki, ekierki, czystej kartki, geoplanów, planszy z figurami geometrycznymi, planów ulic w mieście, słowniczka nazw figur geometrycznych oraz tablicy multimedialnej.