ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY

ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

 

 

 

 1. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 1. Organizacja pracy świetlicy.

 Zapoznanie z regulaminem świetlicy oraz procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

 Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

 Integracja zespołu

 Poznanie praw i obowiązków świetliczaka

 1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

 sporządzenie list grup wychowawczych

 przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę

 sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych

 otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych.

 w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów, które mogą sugerować chorobę zakaźną w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając dystans społeczny od innych osób. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 1. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad, herbata)

 zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie

 Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole

 Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej

 Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole

 Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

 Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku

 Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej

 Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 podczas dowozów

 w drodze do i ze szkoły

 podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw

 podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

 

 

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym

 Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

 Pomoc w odrabianiu lekcji

 Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

 Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

 teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr pacynkowy

 czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną

 umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne

 hobbystycznych

 sportowo – zabawowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych

 Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

 Poznanie tradycji szkoły i jej patrona

 Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 1. Edukacja prozdrowotna.

 Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej)

 Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się, częste mycie rąk, noszenie maseczek w „częściach wspólnych”)

 Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna

 Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych

 Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem

 Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 1. Plan zajęć

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej

Oglądanie filmów edukacyjnych.

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

WRZESIEŃ

 1. Witaj szkoło, witaj świetlico!

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy oraz bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

– Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej toaletach (burza mózgów).  Kodeks bezpiecznego świetliczaka.

– Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”.

– Zapoznanie pierwszoklasistów z nowym otoczeniem.

–  Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.

– Wspomnienia z wakacji. „ Jak spędziliśmy wakacje”– wypowiedzi dzieci o minionych wakacjach.

– Prace plastyczne na temat wakacji :„Ślady na piasku”, „Zachód w górach”.

 

 1. Bezpieczna droga do szkoły!

– Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły.

– „Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię” – prezentacja.

–  Utrwalenie zasad  ruchu drogowego.

– Kolorowanki tematyczne

– Jestem widoczny na drodze

– Czy znam znaki drogowe? – zgaduj-zgadula

– Znaki drogowe, jakie spotykam po drodze do szkoły – rozmowa z dziećmi, rozsypanka wyrazowo-obrazkowa

– Telefony alarmowe

– Samochód – praca plastyczno – techniczna

– Znaki drogowe –  kolorowanie

– Świetlicowy konkurs o bezpieczeństwie.

 

III. Sprzątanie świata

– Pogadanka na temat ekologii i recyklingu

– Człowiek elementem przyrody – rozsypanka obrazkowa, zagadki tematyczne, zabawa ruchowa  „ Roszada”

– Segregujemy odpady i dbamy o czystość otoczenia – spacer wokół budynku szkoły, którego celem będzie oczyszczenie terenu

– zbiorowa praca plastyczna „Ja w przyrodzie”.

 

 1. Nadchodzi kolorowa jesień

– Charakterystyczne zmiany zachodzące  w przyrodzie jesienią, jesienny ubiór.

– Jesień w literaturze- wiersze i proza –przykłady.

– Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku- określanie charakterystycznych cech jesieni.

– Barwy jesieni w kolorowankach.

–  Kasztanowa koszykówka- rzucanie do celu. Zabawy ruchowe z przyborami.

– Śpiewanie i słuchanie piosenek o jesieni – zabawy ruchowe przy muzyce

– 30 IX – DZIEŃ CHŁOPAKA

 

Swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka, świetlicowa randka w ciemno.

– Serca dla chłopców – praca techniczna z masy solnej.

PAŹDZIERNIK

 1. Światowy Dzień Zwierząt

– Światowa Deklaracja Praw Zwierząt.

– Zwierzęta, które znamy – zagadki i rebusy.

– Nasi ulubieńcy, zwierzęta najczęściej hodowane w domu – swobodne wypowiedzi dzieci, cechy dobrego opiekuna

– Nauka piosenki „Puszek Okruszek”.

– Zwierzęta egzotyczne – wyszukiwanie ciekawostek w czasopismach i atlasach.

– Praca plastyczna – moje ulubione zwierzątko.

– Schroniska dla zwierząt – jak pomagamy zwierzętom ?

– Bajkoterapia- Niedobry Rysio, poznanie wiersza „ZOO” Jana Brzechwa

 

 1. Kto pracuje w szkole? – 14.10 – Dzień Edukacji Narodowej!

– DEN – co to za święto? Omówienie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły – praca w zespołach zadaniowych.

– Mój wymarzony nauczyciel – praca plastyczna

– Wykonanie „Laurek” dla wychowawców klas oraz wypisanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listów.

– Czytanie wiersza ” Róża dla Pani” L. Mariańskiej. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły.

– Pogadanka na temat szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły

– Tworzenie wierszy na Dzień Edukacji Narodowej

III. Jan Paweł II- patronem naszej szkoły.

– Przybliżenie historii i tradycji szkoły

– Przypomnienie danych historycznych związanych z patronem szkoły.

– Wyszukiwanie stron internetowych poświęconych życiu Jana Pawła II.

– Rozsypanki z hasłami związanymi z patronem szkoły.

– Pogadanka pt. co to znaczy być patriotą?

– Kartki z życia Jana Pawła II – praca grupowa

 

 1. Kultura życia codziennego.

Rozmowa w kręgu o zasadach kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz o wzajemnej życzliwości.

– Wysłuchanie wiersza J. Brzechwy „Kwoka”.

– Rozmowa kierowana :”Czy ta kwoka proszę pana była dobrze wychowana?”

– Przygotowanie w grupach „uprzejmych słoneczek” z trzema ważnymi słowami: proszę, dziękuję, przepraszam.

– Pogadanka w kręgu- dlaczego mówimy prawdę? Praca w małych grupach metodą burzy mózgów.

– Wspólne wykonanie plakatu

– Czytanie na dywanie

 1. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli!

– Pogadanka z dziećmi nt. czytanego wiersza ks. J. Twardowskiego „ Spieszmy się kochać ludzi…”.

– Wdrażanie do poszanowania polskiej tradycji Święta Zmarłych. Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli.

– Pogadanka, na temat tego, jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach.

– Wielcy, zasłużeni dla Polski, których już nie ma wśród nas – jak czcimy ich pamięć.

– Jak obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych w twojej rodzinie?

– Znicz – praca plastyczna.

 

 

LISTOPAD

 1. Dzień postaci z bajek. ( 5 listopad) – Czytanie wybranych bajek przez nauczyciela orazchętne dzieci.*

–  Moja ulubiona bajka -konkurs plastyczny na ulubioną bajkę.

– Oglądanie bajek na płytach CD.

– Bajkowe zagadki-  rozwiązywanie bajkowych zagadek.

 

 1. Narodowe Święto Niepodległości

– Hasła dla Polski- opracowanie haseł promujących Polskę i nowoczesny patriotyzm, układanie krzyżówki.

-Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Wykonanie wybranego symbolu wg pomysłu dzieci.

– Hymn Polski- historia powstania utworu,  przypomnienie słów oraz wspólne odśpiewanie.

-Co to jest patriotyzm? Wyjaśnienie znaczenia słowa, różne przykłady postaw patriotycznych.

 

III. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

– Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego „Prawa dziecka”. Co to znaczy, że dzieci mają swoje prawa? -rozmowa kierowana po obejrzeniu filmu, burza mózgów.

– Podróż do Krainy Praw Dziecka- opowieść ruchowa.

–„Mam swoje prawa, mam też obowiązki” –  rozmowa na podstawie doświadczeń osobistych dzieci.

– „Drzewka praw i obowiązków”- praca plastyczna , stworzenie najważniejszych praw i obowiązków dzieci.

– 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 

 1. Dzień Kredki – 22 listopad

– Zapoznanie dzieci z piosenką „Kolorowe kredki” a następnie wypowiadanie się przez dzieci o czym była piosenka, co namalowały kredki

– „Co można zrobić kredkami? ” zabawa dydaktyczna

–  Wspólne oglądanie filmu „ Jak powstaje kredka?”

 

 1. Dzień Pluszowego Misia – 25 listopad

– Zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia oraz przypomnienie najsławniejszych bohaterów spotykanych w dziecięcej literaturze i filmach animowanych.

– Historia pluszowego misia- wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela

– „Co wiemy o misiach?” – rozwiązywanie zagadek.

– „W krainie pluszowego niedźwiadka”- konkurs plastyczny

– Bajkowe misie – zgadywanie tytułów bajek z których pochodzą misie

– Oglądanie filmu „ Przygody Kubusia Puchatka”

 1. Andrzejki

– Rozmowa o tradycjach  i obrzędach ludowych związanych z Andrzejkami

– Wróżby andrzejkowe- zabawa grupowa

– Andrzejkowe klucze- praca plastyczna, wyklejanie kluczy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

– Rozwiązywanie zagadek związanych z Andrzejkami

 

 

 

GRUDZIEŃ

 1. Grudniowe tradycje: BARBÓRKA I MIKOŁAJKI!

– „Barbórka górnicze święto” – przedstawienie legend dotyczących Świętej Barbary, obchodów barbórkowych oraz elementów stroju galowego i wyposażenia górnika w jego codziennej pracy

–  Oglądanie filmów przedstawiających pracę górników

– „Górnik przy pracy”- praca plastyczna

– Święty Mikołaj- wysłuchanie legendy

– Mikołajkowe tradycje obdarowywania prezentami- wysłuchanie opowiadania

– Swobodne wypowiedzi dzieci o wymarzonych upominkach od Mikołaja

– Wykonanie Mikołaja z kolorowego papieru- praca w grupach

– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej

 

 1. Dzień praw człowieka

– Próby odpowiedzi na pytania: Czy każdy człowiek jest tak samo równy?, Czy wszyscy ludzie mają takie same prawa?,- burza mózgów

– Graficzne przedstawienie praw człowieka- praca w małych  grupach

–  Do czego mamy prawo?- praca w grupach

 

III. Tradycje świąteczne  Bożego Narodzenia!

– Tradycje Bożonarodzeniowe – rozmowa na temat tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

– Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Boże Narodzenie,

– Ozdoby świąteczne- samodzielne wykonywanie ozdób choinkowych, wspólne ubieranie choinki

– Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu- praca plastyczna.

– Oglądanie bajek na CD o tematyce świątecznej

 

STYCZEŃ

 1. Noworoczne postanowienia

– Skąd się wzięły nazwy miesięcy?  Podział kalendarza.

– Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia czytelnicze

– Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza

– Doskonalenie umiejętności składania życzeń noworocznych.

– Noworoczne postanowienia – burza mózgu.

– Opowiadanie – O dwunastu braciach.

– Wiszące śnieżynki- doskonalenie umiejętnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. – Zagadki o kalendarzu.

– Zimowe drzewko z popcornu.

 

 1. Zima wcale nie jest zła

– Rozmowy o zimie. 17.02. Światowy Dzień Śniegu- tworzymy papierowe płatki śniegu.

– Charakterystyka zimy – krajobraz, sporty zimowe, pomaganie zwierzętom w czasie zimy.

– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zimie.

– Oglądanie ilustracji, zdjęć krajobrazu zimowego.

– Praca plastyczna – pejzaż zimowy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

– Opisywanie słowem mówionym i pisanym wyglądu np. lasu zimą.

– Omówienie zachowania się zwierząt, które nie zasnęły na zimę oraz przypomnienie form pomocy np. dokarmianie ptaków

 

III Dzień Babci i Dziadka

Czytanie wierszy o dziadku i babci.

-„Nasi Dziadkowie” – rozmowa na temat wyglądu i cech naszych jubilatów. Poznanie losów dziadków, ich historii.

– Szacunek wobec starszych – Co to znaczy? –samodzielne wypowiedzi i pochwała właściwych postaw. Burza mózgów na temat sposobów niesienia pomocy osobom starszym.

Laurka dla babci i dziadka- wykonanie dowolna techniką.

– Rysowanie portretu babci lub dziadka.

 

 1. Karnawał

− Wyjaśnienie pojęcia karnawału i zapoznanie dzieci z tradycją zabaw karnawałowych.

− Jak dawniej odbywały się zabawy karnawałowe?

– Omówienie wiersza Doroty Gellner Bal karnawałowy.

– Zagadki pantomimiczne „Kim będę na balu?”

− Wykonanie kolorowych czapeczek z papieru kolorowego.

− Przygotowanie kotylionów karnawałowych

– Wykonanie masek karnawałowych i ozdób do dekoracji.

 

LUTY

 1. Bezpieczna ferie zimowe

– Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi.

– Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie ferii.

– Słuchanie piosenek o tematyce zimowej; nauka wybranej przez dzieci np. „ Kolorowy śnieg”. „ Wirujące bałwanki „- praca plastyczna, dekoracja sali.

– Jak spędzimy ferie? – rozmowa kontrolowana. Omówienie bezpiecznych zachowań w sytuacji samodzielnego pozostania w domu..

– Przypomnienie numerów „telefonów alarmowych” użytecznych w sytuacjach zagrożenia

– Praca plastyczna „Bezpieczne zabawy na śniegu”

 

 1. Zimowe wieczory w baśniowym świecie

– Dlaczego warto czytać baśnie?- rozmowa z dziećmi na temat korzyści płynących z czytania. Wypowiedzi własne dzieci.  Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci

-Czym charakteryzuje się baśń a czym bajka

-Czytanie wybranych bajek Krasickiego i baśni braci Grimm i H. Ch. Andersena. Tworzenie rodziny wyrazów od słów baśń i bajka ,opisywanie głównych bohaterów tekstu.

–  „Jestem bohaterem z bajki” – scenki dramowe. Dzieci za pomocą ruchów, mimiki lub mowy naśladują ulubionych bohaterów.

-„Jaka to bajka”? – odgadywanie tytułów bajek po fragmentach. Udzielanie odpowiedzi na pytania w oparciu o tekst.

– Poznajemy baśnie z różnych stron świata – czytanie fragmentów lub całych utworów.

– Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni – technika dowolna. Słuchowisko – dowolna baśń.

MARZEC

 1. Dzień Kobiet dawniej i dziś − Przedstawienie sylwetek znanych kobiet w Polsce (Olga Tokarczuk, Wisława
  Szymborska, Maria Skłodowska Curie).
  − Historia Dnia Kobiet od 1910r. – rozmowa.
  − Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana.
  − Wykonanie tulipanów – technika origami.
  − Praca plastyczna- wykonanie laurki z użyciem nakrętek i rurek plastikowych.
  − Czytanie wiersza- “Wiersz na dzień kobiet” Ludwik Kern.
  − Jak napisać życzenia?
 2. Moje uczucia i emocje- jak sobie z nimi radzić? − Co znaczy „czuć emocje”? Jakie mogą być emocje? Co powoduje, że przeżywamy
  jakieś emocje? Jak poznajemy po sobie i innych, że przeżywamy jakieś emocje? Czy
  emocje są potrzebne? Czy nasze emocje mogą mieć wpływ na innych? – rozmowa
  kierowana na temat emocji i uczuć, przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania
  emocji swoich oraz innych osób.
  − Sposoby oraz techniki radzenia sobie ze stresem.
  − „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – przyswojenie wiedzy na temat rozwiązywania
  konfliktów oraz wypracowanie przez uczniów zasad postępowania w sytuacji sporu.
  − Ukazywanie emocji, sposoby zachowywania się w sytuacjach konfliktowych- zabawy
  integracyjne oraz scenki dramowe.
  − „Cztery pory roku Vivaldiego” – ukazywanie emocji towarzyszących podczas słuchania
  muzyki klasycznej oraz przeniesienie ich na kartkę papieru.

  III. Przyroda budzi się do życia

  − Przyroda budzi się do życia- wprowadzenie do tematu tygodnia.
  − Wiosna kalendarzowa- rozmowy z dziećmi na temat wiosny.
  − Zapoznanie z wierszem E. Szelburg-Zarembiny „Wiosna idzie”.
  − Ludowe przysłowia wiosenne. Odczytanie i próba interpretacji w grupie.
  − Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.
  − Wiosenne kwiaty- wykonanie kwiatów z bibuły.
  − Uzupełnianie tekstu” List od wiosny” brakującymi wyrazami.
  − Wykonanie pracy plastycznej “Nadchodzi wiosna”.
  − Kolorowanki tematyczne.

 3. Bajki i wiersze Jana Brzechwy− Poznanie fragmentów biografii Jana Brzechwy oraz jego książek.
  − Czytanie bajek i zapoznanie dzieci z wybranymi utworami J. Brzechwy.
  − Kolorowanie postaci z bajek i wierszy.
  − Wykonanie kukiełek do wiersza „Na straganie”- przedstawienie z podziałem na role.
  − Rozmowa na temat twórczości J. Brzechwy- swobodne wypowiedzi.
  − Zabawa w kalambury „Zgadnij jaką postacią jestem?”
  − Quiz wiedzy o bajkach i wierszach J. Brzechwy.
 4. Radosne Święta Wielkanocne − Zapoznanie z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych- pogadanka o dawnych
  i obecnych tradycjach wielkanocnych, poznanie symboliki koszyka wielkanocnego,
  wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych w ich domach.
  − Redagowanie oraz projektowanie kartki świątecznej- praca plastyczna z
  wykorzystaniem różnych materiałów. Rozmowa kierowana na temat wysyłania
  tradycyjnych kartek wielkanocnych.
  − Na wielkanocnym stole- potrawy w naszych domach.
  − Praca plastyczna nawiązująca do Świąt Wielkanocnych „Ozdoby na stół wielkanocny”
  (kraszanki, pisanki, zajączki, wianuszki, kolorowe kurki, koszyczki wielkanocne).
  − Quizy, zagadki i ciekawostki wiosenno-wielkanocne.
  − Wykonywanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.

  KWIECIEŃ
  I. Śmiech to zdrowie

  − Znaczenie humoru w życiu codziennym- burza mózgów.
  − Przysłowia związane z tematyką zajęć.
  − Prima Aprilis- święto żartów i dowcipów- rozmowa kierowana.
  − Zabawa “Lampa, nos, podłoga”.
  − Zabawa z kubkami „Zgadnij gdzie jest ukryty przedmiot”
  − Odczytanie wiersza E. Waśniowskiej „Czerwony Kopciuszek…”
  − Poprawianie wiersza „Czerwony Kopciuszek”.
  − „Uśmiech dla Ciebie” – wykonanie zawieszki dla kolegi/koleżanki/rodzica.
  − Ćwiczenia dramowe np. pokazywanie radości.

  II. Znane wiersze, baśnie i bajki

  − Głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima – np. :“Lokomotywa”, “Ptasie radio”
  − Czytanie wierszy Marii Konopnickiej- np. : „A jak poszedł król na wojnę”, “Bocian”.
  − Samodzielne tworzenie krótkich wierszyków z rymem.
  − Czytanie wybranych baśni Andersena, Braci Grimm. Ilustracje rysunkowe utworów.
  − Morał w bajkach-wypowiedzi na podstawie obejrzanej baśni pt. Brzydkie kaczątko.
  − Jak moje ciało mówi o mojej kulturze osobistej – rozmowa.
  − Świat na opak – praca plastyczna.
  − Czas wolny w świetlicy-bezpieczne zabawy.

III. Ziemia- nasz wspólny dom

− Dbamy o naszą planetę- zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat
konieczności ochrony i dbania o Ziemię.
− „Dobre rady na odpady”- rozmowa kierowana na temat segregowania odpadów oraz
recyklingu.
− „Dekalog ekologa” – redagowanie przykazań związanych z dbaniem o przyrodę.
Uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody.
− Wykorzystanie różnorodnych odpadów i surowców wtórnych do tworzenia nowych,
pomysłowych prac plastycznych.
− „Nie ma życia bez wody” – poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia,
występowaniu na ziemi oraz przydatności, wdrażanie uczniów do rozumienia potrzeby
oszczędzania wody.


IV.
Przygotowania do majowych świąt

− Rozmowy na temat świąt narodowych: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi.
− Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – zajęcia tematyczne.
− Symbole narodowe – rozmowa kierowana na podstawie prezentacji multimedialnej.
− Kotylion – wykonywany z papieru – praca plastyczna.
− Kreatywne pomysły dzieci na wykonanie flagi narodowej.
−Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów
ptaka.
− Słuchanie piosenek patriotycznych w świetlicy.
− Bezpieczne zabawy na podwórku szkolnym

MAJ

I .    Kwitnący maj

– Wypowiedzi uczniów na temat spostrzeżeń związanych ze zmianami przyrody w miesiącu maju.

– Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy.

– Kwitnące konwalie, szafirki, narcyzy, tulipany – praca plastyczna.

– Piknik w plenerze- kreatywna praca plastyczna dzieci.

– Zaprzyjaźnienie z rowerem i plecakiem – majowe wyprawy – pogadanka.

 

 1. Obywatele Unii Europejskiej

– Czym jest Unia Europejska, które państwa wchodzą w jej skład, jakie są jej symbole i waluta.

– Wskazanie na mapie Polski i jej sąsiadów.

– Flagi Unii Europejskiej- kolorowanki, zagadki, quizy, łamigłówki.

– Symbole unijne- hymn, flaga, waluta, maskotka. Omówienie oraz ich prezentacja.

– Maskotka Unii Europejskiej – Syriusz – praca plastyczna

– Gry planszowe – „ Kraje Unii Europejskiej”, „ Biznes po europejsku” – zajęcia w grupach.

 

III. Dzień Matki

– Mama – wyjątkowe słowo na świecie – czytanie wierszy i opowiadań poświęconych matce.

– Rola mamy w życiu każdego człowieka.

– „Kim jest dla mnie moja mama” – tworzenie tekstu odpowiadającego na pytanie.

– Moja mama najbardziej lubi, najbardziej nie lubi – wypowiedzi dzieci

– Zaprojektowanie i wykonanie upominku dla mamy z okazji jej święta.

– Słuchanie piosenek o mamie w świetlicy szkolnej

 

 1. Kolorowy tydzień w świetlicy

– Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia kolorem.

–  Znaczenie kolorów w naszym życiu. Jaki kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastrój –

pogadanka, rozmowa kierowana.

– Łączenie kolorów – barwy zimne i ciepłe, kolorowanie mandali

– Nauka piosenki „Jaki dzień wesoły”, słuchanie muzyki relaksacyjnej

– Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu min.: kolorki, chusta Klanza

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka!

– Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Nauka wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego.
– Zabawy dzieci w innych krajach – wypowiedzi uczniów na podstawie ilustracji. ”Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.
– Gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe z nagrodami i upominkami – Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne. Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci”.
– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”. „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków przekazu).Praca plastyczna – czarodziejskie obrazki.

 1. Podróże kształcą!

– Ciekawe miejsca w Polsce i zagranicą – , poznanie ciekawych regionów Polski

– Atrakcje górskich wycieczek. Pojezierze – cud natury.

– Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć. – Jak pisać listy i kartki z wakacji

– Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji

– Poznanie walorów turystycznych kraju oraz naszego regionu.

III. Moja rodzina – Dzień Ojca!

– Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków. „Mój tata jest…” – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę. – Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas – wypowiedzi dzieci.

– Praca plastyczna – „ Zawód który mi się podoba”.

– Wykonanie portretu taty z wykorzystaniem różnych materiałów. Jakie hobby ma mój tata – rozmowa.

– Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”.

– Zapoznanie z wierszem „ Kocham go „ T. Kubiaka. Wykonanie upominku dla taty. Redagowanie życzeń i zapisanie ich na karnecikach dołączonych do prezentów.

 1. Bezpieczne wakacje

– Spotkanie z pielęgniarką szkolną – wskazówki na wakacje. Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
– „ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa.

– Zapoznanie z wierszem „Wakacje”. Moje wakacyjne plany – praca plastyczna. Słuchanie piosenki „ Wędrówka”.
–Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu wideo: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022!