ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

 

 1. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.

 1. Organizacja pracy świetlicy.

 Zapoznanie z regulaminem świetlicy

 Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

 Integracja zespołu

 Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

 1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy.

 sporządzenie list grup wychowawczych

 przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę

 sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych

 otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych.

 uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

 1. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej (obiad, herbata)

 zwracanie uwagi na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej

 eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie

 Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole

 Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej

 Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole

 Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

 Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku

 Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej

 Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 podczas dowozów

 w drodze do i ze szkoły

 podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw

 podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym

 Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

 Pomoc w odrabianiu lekcji

 Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

 Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

 teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr pacynkowy

 czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną

 umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne

 hobbystycznych

 sportowo – zabawowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych

 Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

 Poznanie tradycji szkoły i jej patrona

 Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

 1. Edukacja prozdrowotna.

 Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej)

 Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się)

 Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna

 Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych

 Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem

 Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 1. Plan zajęć

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej

Oglądanie filmów edukacyjnych.

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

WRZESIEŃ

 1. Witaj szkoło, witaj świetlico! – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. – Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Poznajemy wyposażenie sali.

– Gry i zabawy integrujące grupę np. ”Rzeźba”, „Poznajmy się”, „Dokończ słowo”. – Regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej (burza mózgów),toaletach. Zabawy interakcyjne.

 1. Wspomnienia wakacyjne! – Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą Polski – wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości, oznaczenie na „wakacyjnej mapie Polski”. – Praca plastyczna – „Moje wakacje” (technika dowolna). Zabawy orientacyjno – porządkowe „Kolory”, ”Pająk i muchy”. – Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek – zabawa słowem. Dawne i współczesne środki lokomocji: lektyka, koń, dyliżans, kareta, wóz, samochód, autobus, tramwaj, samolot.  Prawa i obowiązki dyżurnego – praca w zespołach. Wspólne wykonanie plakatu z prawami i obowiązkami dyżurnego. Zabawa ruchowa „Wyścigi ślimaków”. – Rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych- Czarodziejski worek; „Nasze wakacyjne skarby”- wyklejanie plasteliną przygotowanej przez wychowawcę muszelki.

III. Bezpieczna droga do szkoły! 

– Wyjście na pobliskie skrzyżowanie, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – przejście dla pieszych, chodnik. Praca plastyczna nt.: Moja droga do szkoły – technika dowolna. – Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych. Wykonanie stojących znaków drogowych.

– Praca policjanta – gromadzenie słownictwa związanego z zawodem. Zaproszenie przedstawiciela policji na zajęcia. Zabawy ruchowe „Milicjant” , „Sygnalizacja świetlna”. – Rozsypanka słowno – obrazkowa nt.: Jakie to znaki? – praca w zespołach zadaniowych. Zabawy ruchowe: „idź, stój”, „raz, dwa, trzy”, „statek”. Poznanie wiersza „Zielone światło” T. Śliwiaka.

– „Bezpieczeństwo na drodze” – scenki rodzajowe.

 1. Mały miś uczy samodzielności- projekt edukacyjny 
 2. Przeciwdziałanie agresji i cyberprzemocy.

 – Uczymy się żyć w przyjaźni.” Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” Układamy przepis na dobrego przyjaciela. – Zabawa umysłowa „Pozytywne myślenie”. Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej. Dostrzeganie i wyrażanie agresywnych odczuć poprzez zabawy i ćwiczenia interakcyjne np. „ Kiedy jestem wściekły…” Gry i zabawy przeciwko agresji”. – Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „ Kartki złości” Praca plastyczna „ Kolorowe latawce”. 

– Dlaczego warto być miłym ? – burza mózgów. Wykonanie plakatów życzliwości.

– zapoznanie z zagrożeniami związanymi z internetem oraz konsekwencjami stosowania cyberprzemocy, sposobami zapobiegania i radzenia sobie z nią.

– tworzenie scenek, historyjek na temat w jaki sposób można kogoś ośmieszyć w Internecie.

– stworzenie dobrego zabezpieczenia się przed cyberprzemocną – plakat. 

PAŹDZIERNIK

 1. Złota polska jesień!

– Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? – kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Rozwiązywanie krzyżówki i rebusów i zagadek. – Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „ Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów. – Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej ” Jesienna pogoda”. Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody – ćwiczenia w grupach.

 – Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna – jesienne drzewo –wydzieranka z kolorowego papieru. Słuchanie muzyki Vivaldiego „Jesień”

 – Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody , a porą roku – 23 września początek kalendarzowej jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę – quiz.

 1. Światowy dzień zwierząt! – Światowa deklaracja Praw Zwierząt. Zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie zagadek. 

–Rozwiązywanie krzyżówek obrazkowych– rozpoznawanie znanych zwierząt. Wydzieranka z kolorowego papieru wybranego zwierzątka. Wystawa prac. 

– Zwierzęta egzotyczne – praca z atlasami w czytelni szkolnej. Nauka piosenki „Puszek Okruszek”. – Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody – praca z mapą Polski. Zaznaczanie na mapkach Parków Narodowych. – Poznanie wiersza „ZOO” J. Brzechwy. Praca plastyczna w zespołach – „Przewodnik po ZOO”. Utrwalenie piosenki „ Puszek okruszek”.

III. Dzień Edukacji Narodowej!

– DEN – co to za święto? Omówienie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. Swobodne wypowiedzi o ulubionych pracownikach szkoły – praca w zespołach zadaniowych.

 – Mój wymarzony nauczyciel – konkurs w grupach (wypisywanie cech). Praca plastyczna – Portret nauczyciela.

– Wykonanie „Dużych Laurek” dla wychowawców klas oraz wypisanie życzeń. Przypomnienie i omówienie sposobu pisania życzeń i adresowania listów.

– Nauka wiersza ” Róża dla Pani” L. Mariańskiej. Wyrabianie szacunku dla pracowników szkoły.

 1. Rola literatury dziecięcej i żywego słowa  kształtowaniu obrazu ojczyzny.

– Głośne czytanie świetliczakom baśni, legend polskich przez nauczycieli i zaproszonych gości.

– Wykonanie ilustracji do przeczytanych legend.

LISTOPAD

 1. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli! 

– Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – wypisanie różnic. Praca plastyczna „liściaste pieczęcie”.

 – Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci. 

– Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie. Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków , czarownic i stworów. 

– Wysłuchanie opowieści pt.: „Zaduszek”. Próba indywidualnego układania zdań związanych z dniem 01.11 i 02.11.

 1. 100 – lecie Niepodległości! 

– Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „POLSKA”. Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy „być patriotą” ? Zabawy ruchowe.

 – Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.

– „Ojczyzna naszym drugim domem” – burza mózgów. Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach. – Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie Zabawy ruchowe. – tworzenie grupowego konturu Polski

-Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznawanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

III. Jestem dobrym kolegą, koleżanką! 

– Kto to jest człowiek życzliwy? – burza mózgów. Wspólne układanie wiersza o życzliwości. Zabawy rozwijające zaufanie- Zaufaj mi, Ślepiec 

–Czy to jest pomoc koleżeńska?”- czytanie ze zrozumieniem opowiadania; dyskusja w grupach o cechach prawdziwej/go kolegi/koleżanki. Rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela; kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

– Ogłoszenie konkursu na najlepszego kolegę, koleżankę w grupie. Omówienie zasad konkursu. Praca plastyczna z wykorzystaniem wizualizacji pt. ŻYCZLIWOŚĆ – technika dowolna. 

– Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza „List do kolegi” E. Szelburg- Zarembiny „Proszę, dziękuję, przepraszam” – odgrywanie scenek.

 1. Katarzynki i Andrzejki!

 – Zapoznanie dzieci z opowiadaniem „Andrzejkowe Katarzynki”. Andrzejki i Katarzynki – podobieństwa i różnice. Zabawy ruchowe przy muzyce.

 -Przeglądanie prasy dla dzieci , czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Quiz ortograficzny- układanie krzyżówek. 

– Omówienie i wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb. Zabawy ruchowe „ Złap mój cień”, „Koguciki”. 

– Przygotowanie dekoracji w sali: ozdoby z bibuły, lampiony, balony. Zabawy ruchowe: Wrona bez ogona’ Dinozaur”. 

– Dekoracja sali. Zabawa Andrzejkowa – „wesołe wróżby”.

GRUDZIEŃ

 1. Grudniowe tradycje: BARBÓRKA I MIKOŁAJKI! 

– Barbórka – święto górnictwa, zapoznanie z legendą pt. ”Gustlikowy skarb”. Praca plastyczna: W kopalni (węgiel). 

– Skarby spod ziemi – rozsypanka wyrazowa. Znaczenie skarbów spod ziemi – burza mózgów. Nauka piosenki „ Idzie górnik”. Pisanie listów do Św. Mikołaja. Rysowanie upragnionych prezentów. Zabawy ruchowe „ Pająk i muchy”, „Ssak, ryba, ptak”.

– Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kochany panie Mikołaju” Praca plastyczno- techniczna „ Mikołajkowy but „ lub „ Mikołaj”.

 – Zabawa Mikołajkowa w świetlicy. Powitanie Mikołaja. Wesoła zabawa przy muzyce.

 1. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę! 

– Poszerzenie wiadomości na temat przygotowania się zwierząt do zimy.. Kalambury – rozpoznawanie zwierząt.

 – Ptaki zimujące w Polsce( sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł sójka) Rozwiązywanie zagadek. – Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami w zimie ?- burza mózgów. Praca plastyczna zbiorowa – „ Karmnik dla ptaków”. 

– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Zimowe obrazki”. Nauka słów, wspólny śpiew. Kolorowanie przygotowanych obrazków – zwierzęta leśne. 

– Praca w grupach – układamy zimowe krzyżówki. Zabawy ruchowe ze śpiewem „ Chodzi lisek”, „Kot i mysz”.

III. Radość świętowania

– rozbudzenie radosnego nastroju z powodu zbliżających się świąt

– wykonanie dekoracji i ozdób świątecznych

– układanie życzeń świątecznych i noworocznych

 1. Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia!

– Tradycje Bożonarodzeniowe – dawniej i dziś. Wspólne śpiewanie kolęd, nauka wybranej kolędy przez dzieci. Wykonanie dekoracji w sali.

– Wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu- praca plastyczna. Analiza porównawcza Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Wypisywanie różnic. – Smakołyki Bożonarodzeniowe – krzyżówka. Miłość i tolerancja – co oznaczają te słowa?

– Praca ze słownikiem języka polskiego (czytelnia). Drama – tolerancja w naszej grupie.

– Utrwalenie poznanej kolędy. Słuchanie znanych kolęd i pastorałek.

– Układanie życzeń świątecznych i noworocznych.

 1. Kulinarne warsztaty z Małym Misiem – projekt edukacyjny 

STYCZEŃ 

 1. Otwieramy nowy kalendarz!

 – Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kirsta „ Dwunastu braci”.

 – Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy 2018 rok – praca plastyczna. – Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia; wyszukiwanie przysłów i porzekadeł o Nowym Roku; poganka na temat tego, co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku, tworzenie mapy wskazówek i redagowanie postanowień. 

– Rozwiązywanie plątaninek z hasłem „Nowy Rok”. Zapoznanie z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami. Taniec – gibaniec przy muzyce M. Jeżowskiej. 

– Zabawy ortograficzne o tematyce zimowej – zapis rymowanek ortograficznych w zeszytach. Przeglądanie czasopism dla dzieci, rozwiązywanie zagadek.

 1. Dzień Babci i Dziadka!

 – Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna metodą wydzieranki i wyklejanki. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka.

 – „ Za co kochamy nasze Babcie i Dziadków ?”- wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z bloku. Nauka piosenki „ Babcia czarodziejka”.

 – Rozwiązywanie rebusów dotyczących Dnia Babci i Dziadka. Przeglądanie czasopism dla dzieci. Gry i zabawy ruchowe „ Woda, wiatr, ogień”, „ Piłka parzy”.

 –„Drzewo genealogiczne mojej rodziny” – praca plastyczna. Pisanie życzeń dla Babci i dziadka na przygotowanych kartkach. Ćwiczenia matematyczne – dodawanie w zakresie 30.

III. Zima wcale nie jest zła

– charakterystyka zimy

– zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi

– poszerzanie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu.

 1. Bezpieczna ferie zimowe 

– Oglądanie filmu dla dzieci „Ziarenko fasoli”. Omówienie stylu życia olbrzymów (głównych bohaterów) – podobieństwa i różnice do stylu życia w zwykłej rodzinie.

 –Poznajemy rodzaje dyscyplin sportowych. Układanie właściwych podpisów do obrazka. Wykonanie albumu lub plakatu ze sportami zimowymi. 

– Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie ferii. Z pomocą ptakom – utrwalenie nazw i zwyczajów niektórych ptaków.

 –Słuchanie piosenek o tematyce zimowej; nauka wybranej przez dzieci np. „ Kolorowy śnieg”. „ Wirujące bałwanki „- praca plastyczna, dekoracja sali.

 – Jak spędzimy ferie? – rozmowa kontrolowana. Omówienie bezpiecznych zachowań w sytuacji samodzielnego pozostania w domu ( spotkanie z policjantem). Praca plastyczna na dowolnie wybrany temat.

LUTY

 1. Legendy i podania ludowe! 

–Zapoznanie dzieci z terminem „ legenda”. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie. Poznanie legendy „O skarbniku”. Omówienie wartości pieniądza. 

– Poznanie legendy „O Królu Popielu”. Wykonanie myszy przy pomocy spinacza do bielizny – praca indywidualna.

– Poznanie legendy „O lwach z gdańskiego ratusza”. Omówienie najważniejszych wydarzeń w legendzie .Zabawy ruchowe na sali „ Ptaki do gniazd”, „ Murarz”. 

– Poznanie legendy „O smoku wawelskim, królu Kraku i szewczyku Skubie” oraz „O Bazyliszku”. Wypisanie najważniejszych informacji z poznanych legend i porównanie – praca w zespołach. Wykonanie smoka dowolną techniką .

 1. Dni teatru i tańca!

– Kto jest kim w teatrze? (reżyser, dramaturg, scenarzysta, garderobiany, sufler, realizator dźwięku, operator światła). Rozwiązywanie szyfrogramu .

– Rodzaje teatrów – lalkowy, aktorski, muzyczny, pantomimy, cieni, muzyczny. Utrwalenie rodzajów poprzez odgrywanie scenek. Jak się ubrać do teatru? – rozmowa kontrolowana.

– Teatralny savoir – vivre, czyli jak się zachować w teatrze. Ćwiczenia w zapamiętywaniu „czego brakuje?” – zapisywanie przedmiotów w ich pierwotnej kolejności. – Rodzaje lalek teatralnych( pacynka, marionetka, kukiełka , lalka cieniowa, jawajka). Wykonanie kukiełki teatralnej różnymi technikami. 

– Z wizytą w teatrze – odgrywanie scenek rodzajowych metodą dramy. Wspólne przygotowanie inscenizacji wiersza J. Brzechwy „ Na straganie

– Przeglądanie czasopism dla dzieci np. Świerszczyka, rozwiązywanie zagadek i rebusów. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

III. Poznajemy autorów najpiękniejszych baśni i bajek!

– Baśnie J.Ch. Andersena – zapoznanie z sylwetka pisarza, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania wybranych baśni

– Fikcja a rzeczywistość

– Zimowe baśnie; kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni plastycznej

– Ulubiony baśniowy bohater, poznanie i ocena baśniowych postaci

 1. Walentynki w świetlicy!

– Wiersze, życzenia, laurki walentynkowe

– Mój najlepszy przyjaciel

– Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni

– „Najbardziej na świecie kocham…”

 1. Kuferek kreatywności Małego Misia – projekt edukacyjny (4.02.2019r.– 31.03.2019r.)

MARZEC

 1. Łamigłówki mądrej sówki

 – Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela na temat „ Jakie to drzewa ?”. Układanie zdań z poznanymi wyrazami.

 – Jakie zwierzęta ukryły się w słowach ? – wspólne łamanie głowy.

– Układanie krzyżówek o tematyce wiosennej – praca w grupach zadaniowych. Wiosenne kwiaty – dekoracja sali. 

– Łamigłówki matematyczne – praca w parach. Przeglądanie czasopism dziecięcych . Gry i zabawy ruchowe. Indywidualne układanie rebusów. Zabawa w kalambury.

 1. Święto wszystkich kobiet!

 –Poznanie wierszy tematycznych D. Gellnerowej „ W święto kobiet”, J. Kerna „ Wiersz na dzień kobiet”. Rozmowa na temat „ Dlaczego obchodzimy to święto?”

 –Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana. Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet. 

– Sylwetki sławnych kobiet – dopasowanie nazwisk do imion. Kto jest dżentelmenem a kto damą – zasady dobrego zachowania względem kobiety Przeglądanie czasopism dziecięcych – rozwiązywanie zagadek i rebusów. 

– Czytanie ze zrozumieniem tekstów z  prasy dziecięcej. Sprawdzenie zrozumienia tekstów poprzez układanie pytań- praca w zespołach 4 osobowych.

 – Słuchanie piosenek M. Jeżowskiej – pląsy przy muzyce .Nauka słów i melodii piosenki „ Marzenia się spełniają”. Wykonanie rysunku związanego z tematem piosenki.

III. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

– Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „ Wiosenne porządki”. Układanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Kolorowanie przygotowanego obrazka do wiersza. 

– Pierwsze wiosenne kwiatki (przebiśniegi, krokusy, śnieżynki, zawilce) – praca plastyczna. Wykonanie wiosennej dekoracji w sali. 

– Układanie opowiadania z rozsypanki zdaniowej pod tytułem „Znaki wiosny”. Nauka piosenki „ Idzie wiosna”. 

– Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa. Jakie są ich wartości odżywcze? Wspólne układanie krzyżówki o nowalijkach.

 –Rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny – znaczenie tego obrzędu. Kolorowanie obrazka. Utrwalenie piosenki” Idzie wiosna”

 1. Tradycje Wielkanocne!

– Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie)

– Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki). Praca plastyczna – wirujące pisanki. 

– Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych w czasopismach dziecięcych. Utrwalenie piosenki „ Pisanki”. Kolorowanie obrazków świątecznych, dekoracja sali.

– Na wielkanocnym stole.

– Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne.

 1. Misiowe aktywności sportowe – projekt edukacyjny ( 10.04.2019r. – 30.05.2019r.)

KWIECIEŃ

 1. Promocja zdrowia!

– Rozmowa na temat „ Dlaczego należy dbać o zdrowie ?”. Słuchanie piosenki „Witaminki” i „Śnieżnobiały uśmiech” .

 – Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej . Praca pielęgniarki szkolnej – czy jest ważna ?- burza mózgów.

 – Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy. Nauka piosenki „ Śnieżnobiały uśmiech”.
 – Wykonanie plakatu grupowego na temat zdrowego odżywiania. Utrwalenie piosenki „Śnieżnobiały uśmiech”. 

– Jak powinien wyglądać dzień ucznia ? – praca w zespołach zadaniowych. Zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach.

 1. Kraje Unii Europejskiej!

– Poznanie kontynentów – praca z atlasem i globusem. Podpisywanie konturów kontynentów i kolorowanie. Przyklejanie kontynentów na przygotowaną mapę świata. 

– Europa – odszukanie kontynentu na globusie. Poznanie krajów europejskich sąsiadujących z Polską. Wykonanie pracy plastycznej – „Polska i jej sąsiedzi”.

– Unia Europejska – co to takiego? Kraje wchodzące w skład UE . Praca w grupach – skojarzenia dotyczące: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Poznanie zabawy „ Ambasador”. 
– Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki .Próba wykonania flagi Unii Europejskiej. Czytanie ciekawostek z czasopism dziecięcych. 

– Quiz wiadomości o krajach europejskich. 

III.  Książka naszym przyjacielem!

– Książka dawniej i dziś – burza mózgów. Wprowadzenie elementów wiedzy o książce. Moja ulubiona książka. 

– Jak powstaje książka – jej struktura i budowa. Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. Zabawy ruchowe na sali „ Wiewiórki do dziupli” i „ Piłka parzy”. 

– Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek a oglądaniem filmu – rozsypanka wyrazowa. Wykonanie zakładki do książki. – W świecie baśni braci Jakuba i Wilhelma Grimm . Zapoznanie z wybraną przez dzieci baśnią. Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni. – Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa na temat szanowania książek. Wizyta w bibliotece szkolnej.

 1. Moja miejscowość, moja Ojczyzna

– pogłębienie wiedzy o obyczajach swojej miejscowości oraz regionu.

– zaproszenie miejscowych rolników, pszczelarzy, gospodyń aby zapoznać się z ich pracą

– świetlicowy konkurs plastyczny „Moja miejscowość, moja Ojczyzna”.

– zwiedzania ciekawych miejsc w swojej okolicy.

MAJ
 I. Majowe święta! – Rozmowa na temat minionych świąt narodowych 1 maja i 3 maja. Dlaczego je obchodzimy? Wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju w którym mieszkamy. Wiersz „ Czyje to święto? 1 Maja ?”

 – Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie płaskorzeźby godła- wyklejanie plasteliną. Dekoracja korytarza.

– Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu , wycięcie i łączenie elementów ptaka. Słuchanie piosenek patriotycznych.

 1. Dbamy o nasze środowisko!

– Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska. Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci).Kolorowanie obrazka tematycznego. 

– Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt. Próba odpowiedzi na pytanie „ Dlaczego niektórym roślinom i zwierzętom w Polsce grozi wyginięcie?”. Rysunek wybranej rośliny lub zwierzątka chronionego.

 – Próba wspólnej definicji pojęcia EKOLOGIA. Zapoznanie z elementami środowiska. Uzupełnianie „ próśb” zwierząt i roślin do ludzi – praca w grupach zadaniowych. Zapoznanie z piosenką M. Jeżowskiej „ Moja planeta”. 

– Śpiewanie piosenki „ Moja planeta” .Wykonanie plakatów do piosenki – malowanie farbami plakatowymi. Gry i zabawy na boisku szkolnym.

III Jan Paweł II – patron mojej szkoły

– poznanie sylwetki patrona

– Jan Paweł II oczami dzieci

– Quiz o Janie Pawle II

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka! 

– Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów. Nauka wiersza pt.: „Prawa ucznia” Marcina Brykczyńskiego. 
– Zabawy dzieci w innych krajach – wypowiedzi uczniów na podstawie ilustracji. ”Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.

 – Gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe z nagrodami i upominkami – Pisanie listów do dzieci z innych krajów. Rozwiązywanie rebusów, zabawy logiczne. Nauka piosenki M. Jeżowskiej „ Kolorowe dzieci”. 

– Słuchanie piosenki M. Jeżowskiej „ Wszystkie dzieci nasze są”. „ Mam czarodziejską moc” – drama (użycie werbalnych i pozawerbalnych środków przekazu).Praca plastyczna – czarodziejskie obrazki.

 1. Podróże kształcą!

– Ciekawe miejsca w Polsce i zagranicą – , poznanie ciekawych regionów Polski

– Atrakcje górskich wycieczek. Pojezierze – cud natury.

– Podróż moich marzeń, poznanie najważniejszych zabytków i miejsc, które warto zobaczyć. – Jak pisać listy i kartki z wakacji

– Wakacje na wsi, wakacje w mieście -propagowanie aktywnego spędzania wakacji

– Poznanie walorów turystycznych kraju oraz naszego regionu.

III. Moja rodzina – Dzień Ojca!

– Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków. Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Zabawa skoczna „ Czapla i żaby”. – „Mój tata jest…” – burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę. – Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas. Który zawód podoba Ci się najbardziej ? – wypowiedzi dzieci. Praca plastyczna – „ Zawód który mi się podoba”. – Wykonanie portretu taty z wykorzystaniem różnych materiałów. Jakie hobby ma mój tata – rozmowa. Gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym np. Piłka goni piłkę”, „Kolanko”. – Zapoznanie z wierszem „ Kocham go „ T. Kubiaka. Wykonanie upominku dla taty. Redagowanie życzeń i zapisanie ich na karnecikach dołączonych do prezentów.

 1. Bezpieczne wakacje

– Spotkanie z pielęgniarką szkolną – wskazówki na wakacje. Sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

– „ Giełda wakacyjnych pomysłów’’ – drama. Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych i wodnych – rozmowa. 

– Zapoznanie z wierszem „Wakacje”. Moje wakacyjne plany – praca plastyczna. Słuchanie piosenki „ Wędrówka”.

 –Świetlicowe wspomnienia. Oglądanie filmu wideo: „Uważaj niebezpieczeństwo”. Omówienie zachowań niepożądanych. Zasady bezpieczeństwa na drodze – rozmowa. 

– UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019!