Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11.2017.2018  z dnia 30 listopada 2017r.

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami),

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole − należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II  w Rokitkach,

2) Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Rokitkach,

3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Rokitkach,

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

5) Organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Chojnów,

6) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to rozumieć

Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(t.j.

Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w

sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 2

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitkach,

2)Gminne Przedszkole w Rokitkach .

 1. Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się w Rokitkach .
 2. Zespół jest jednostką budżetową.
 3. Obsługę finansową i administracyjną Zespołu prowadzi Gmina Chojnów .
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulujeUstawa o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz odrębne przepisy.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Statucie stosuje się postanowienia zawarte w statutach

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitkach oraz  Gminnego Przedszkola w Rokitkach.

 

Cele i zadania Zespołu

 § 3

 1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone wUstawie o systemie oświatyoraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
 2. Szkoła Podstawowa zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 3. Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny, obejmuje całą działalność Szkoły Podstawowej z punktu widzenia dydaktycznego,

2) realizowany przez wszystkich nauczycieli program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej tworzą spójną całość.
 2. Obok zadań wychowawczych, profilaktycznych Szkoła Podstawowa realizuje również zadania opiekuńcze oraz udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio doistniejących potrzeb.
 3. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła Podstawowa w szczególności:

a)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 1. b)działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
 2. c)zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

§ 4

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole Podstawowej sprawują:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury,

3) przed i po zakończeniu zajęć w Szkole − nauczyciele świetlicy według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem pracy świetlicy.

§ 5

 1. Indywidualną opieką otaczane są w Zespole uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej w zakresie:

1)    ich adaptacji w Szkole,

2)    wypełniania przez nich czynności porządkowych i higienicznych,

3)    przygotowania ich do bezpiecznego zachowania się w drodze do Szkoły, w ścisłym

współdziałaniu wychowawców z rodzicami dzieci.

 1. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku objęte są opieką w wyżej wymienionym zakresie, z uwzględnieniem zaleceń poradni specjalistycznych, odpowiednich do rodzaju zaburzeń.
 2. Zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych, po uzgodnieniu z Organem prowadzącym, Dyrektor może przyznać uczniowi nauczanie indywidualne.
 3. Dzieci mające złe warunki rodzinne lub poszkodowane losowo objęte są opieką poprzez:

1) wnioskowanie do odpowiednich organów i instytucji o przyznanie pomocy materialnej,

2) częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat szkolnych,

3) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga.

 § 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone wUstawie o systemie oświatyoraz przepisach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne korzystanie z zajęć w czasie wskazanym przez organ prowadzący.
 3. Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci.

§ 7

 1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, których opiece

powierzono oddziały.

 1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele

wyznaczeni przez Dyrektora.

§ 8

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane do Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą bezpieczeństwo.
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka powinno być udzielone na piśmie.
 3. Upoważniona do odbioru dziecka osób musi być pełnoletnia.

§ 9

 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na zapewnieniu możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej.

 

Zarządzanie Zespołem

§ 10

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

§ 11

Organami Zespołu są:

1.Dyrektor Zespołu,

2.Rada Pedagogiczna Zespołu,

3.Rada Rodziców.

§ 12

 1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły i przedszkola w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.
 3. Tryb i zasady powoływania Dyrektora określają odrębne przepisy.

§ 13

Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, jest Rada Pedagogiczna.

§ 14

W Zespole działa  Rada Rodziców Szkoły podstawowej i Rada rodziców Przedszkola.

§ 15

 1. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkachplanowanej i prowadzonej działalności.
 2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Zespołu, nie rzadziej niż raz na półrocze, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców.

§ 16

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Zespole organami oraz

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Zespołu.

 

Dyrektor Zespołu

§ 17

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.
 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych Zespołu.
 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

 1. a) przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do placówek, przenoszenie ich do innych klas i oddziałów,
 3. c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 4. d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 5. e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczycieli w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 6. f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji postanowieńKonwencji Praw Dziecka,
 7. g) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 8. h) wyrażenie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego poza szkołą;

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. a) opracowanie arkusza organizacji pracy Zespołu,
 2. b) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 3. c) dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu nauczania do użytku szkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

3) w zakresie spraw finansowych – przygotowanie oraz realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej,

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

 1. a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu,
 2. b) dbałość o wyposażenie Zespołu w środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny,
 3. c) organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii Zespołu,
 4. d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 5. e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 6. f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5) w zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:

 1. a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu.

§ 18

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

§ 19

Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

§ 20

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

Rada Pedagogiczna

§ 21

 1. W Zespole działa jedna wspólna Rada Pedagogiczna.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

 1. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 § 22

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) przyjmowanie planów pracy placówki,

2) przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole czy przedszkolu,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz organizację wychowania, nauczania i opieki w Przedszkolu,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski Dyrektora Zespołu w sprawie przyznania nauczycielom wyróżnień i odznaczeń,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.

 1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Zespołu niezwłocznie powiadamia Organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut oraz zmiany do Statutu.

§ 23

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

 

Rada Rodziców

§ 24

W Zespole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły i wychowanków Przedszkola.

§ 25

 1. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzą: po trzech przedstawicieli rady Szkoły, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów wszystkich oddziałów i po trzech przedstawicieli rady Przedszkola wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Przedszkola.
 2. Kompetencje Rady Rodziców Zespołu:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego  Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli i rodziców,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

5) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

6) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów nauczania,

6) wnioskowanie o zmianę w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników,

7) opiniowanie zgody na podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza i profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej Szkoły.

§ 26

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 27

 1. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 2. Rada Rodziców może występować do innych organów Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

§ 28

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej (Fundusz Rady Rodziców).
 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

Organizacja Zespołu

§ 29

 1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu.
 3. Arkusze organizacji zatwierdza Organ prowadzący.

§ 30

Szczegóły organizacyjne placówek, w tym liczbę pracowników łącznie, oddziałów oraz organizację stałych obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczo- opiekuńczych, a także formy pracy określają statuty Szkoły i Przedszkola.

 

Biblioteka szkolna

§ 31

Biblioteka Zespołu jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

§ 32

Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy Zespołu,

3) rodzice,

4) inne osoby za zgodą Dyrektora.

 1. Status użytkowania biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 33

Do zakresu działania bibliotekarza w szczególności należy:

1) opieka nad zbiorami biblioteki,

2) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,

3) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów.

 § 34

Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 35

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowego przydziału obowiązków nauczycielom i innym pracownikom Zespołu dokonuje Dyrektor.

§ 36

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a także zobowiązany jest:

1) realizować rzetelnie zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

2) wspierać każdego ucznia i wychowanka w jego rozwoju,

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5) dbać o kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

6) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 1. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo,

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

 1. a) realizację obowiązujących programów nauczania,
 2. b) stosowania właściwych metod nauczania,
 3. c) systematyczne przygotowanie się do zajęć,
 4. d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
 5. e) właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej;

3) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

§ 37

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Prawa i obowiązki ucznia

§ 38

 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczo- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole lub w Przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) sprawiedliwej obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

6) pomocy w przypadku trudności w nauce,

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

9) wpływania na życie swojej Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się

w organizacjach działających w Szkole,

10) pełnej informacji na temat zasad oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania,

11) pełnej informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

12) indywidualnego toku lub programu kształcenia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 1. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania, egzaminowania uczniów określają odrębne przepisy.

§ 39

Uczeń w szczególności zobowiązany jest do:

1) przestrzegania obowiązujących w Szkole postanowień zawartych w Statucie,

2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w działalności szkolnych organizacji, do których zadeklarował swoją przynależność,

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,

7) dbania o honor Szkoły, godnego jej reprezentowania oraz poznawania, szanowania i wzbogacania jej tradycji.

§ 40

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) wyniki w nauce i zachowanie,

2) wyniki w konkursach i zawodach sportowych.

 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:

1) pochwała wychowawcy klasy przed klasą,

2) pochwała Dyrektora na apelu szkolnym,

3) nagroda książkowa ufundowana przez Radę Rodziców na zakończenie roku szkolnego,

4) wpisanie osiągnięć ucznia do kroniki Szkoły,

5)nagroda finansowa Wójta Gminy Chojnów.

 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może Wychowawca postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej.

 § 41

 1. 1. Kary stosowane wobec uczniów:

1) upomnienie wychowawcy,

2) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji,

3) upomnienie Dyrektora na forum Szkoły,

4) powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o karze,

5) zawieszenie w prawach ucznia na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 1. Uczniowi może być udzielona kara za:

1) złe zachowanie,

2) stosowanie przemocy, w tym przemocy psychicznej wobec innych uczniów,

3) pobicia,

4) kradzieże,

5) wnoszenie na teren Szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i ostrych narzędzi,

6) palenie papierosów,

7) spożywanie alkoholu,

8) używanie narkotyków lub środków odurzających,

9) wulgarne słownictwo, zwroty i gesty,

10) rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie zapisów Statutu

Szkoły oraz obowiązujących na terenie Szkoły regulaminów,

11) niszczenie mienia szkolnego.

 1. Kary nakłada Dyrektor.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 1. O nałożonej karze informuje rodziców lub prawnych opiekunów wychowawca ucznia.
 2. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie

może wnieść uczeń lub rodzic w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania.

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego doręczenia.
 2. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

 1. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie

szkolnych obowiązków.

Postanowienia końcowe

§ 42

Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej w trybie określonym w Ustawie o systemie oświaty.

 

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

         Jana Pawła II w Rokitkach

             mgr Wiesława Szapował