Ochrona Danych i Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane o charakterze nieosobowym

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach jest zobowiązany do ochrony prywatności tego serwisu.

Serwis internetowy https://rokitki.net/ wykorzystuje mechanizm tzw. „Cookies” (ciasteczka).

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisach internetowych

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www., zapytania HTTP  kierowane do naszego serwera mogą być przechowywane. Oznacza to, że znane są nam publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach..

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji                            o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach, nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies mogą być usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

 

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Państwa przeglądarkę.
Dzięki Cookies strony internetowe pamiętają Państwa preferencje.

 

 

 

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa i utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

W celu zarządzania ustawienia Cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwis należący do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach nie zawiera odnośników do innych stron poza stroną główną Szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na tych stronach.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

 

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu może być monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszej strony. Korzystając ze strony serwisu zgadzają się Państwo na  analizowanie Państwa danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, mający swoją siedzibę: Rokitki 32a, 59-225 Chojnów; tel. 76 817 88 24; adres e-mail: zsprokitki@gmina-chojnow.pl
 2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rokitkach powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: Rokitki 32a, 59-225 Chojnów; tel. 76 817 88 24; adres e-mail: zsprokitki@gmina-chojnow.pl
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jana Pawła II w Rokitkach w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi danych.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy powierzyć również do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rokitkach, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jana Pawła II w Rokitkach została wniesiona skarga do Sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Bogumiła SZWIEC

tel.: +48 76 817 88 24

adres-mail: zsprokitki@gmina-chojnow.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. Informowanie Adminstratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rokitkach w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty;
 3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
 4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
 6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.