Konkursu plastyczny „Kartka pocztowa dla Jana Pawła II” dla uczniów szkoły i przedszkola

Konkursu plastyczny „Kartka pocztowa dla Jana Pawła II”

dla uczniów szkoły i przedszkola

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach

 

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2020 roku setną rocznicą urodzin Jana Pawła II oraz 20 – leciem nadania imienia Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Rokitkach.

Ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka, szerzenia Jego kultu, ukazanie Jego aktualności nauczania i świętości ale również spojrzenie na Papieża z perspektywy człowieczeństwa, w spotkaniach z drugim człowiekiem czy obcowania z pięknem przyrody.

Konkurs ma na celu wskazać młodym pokoleniom Św. Jana Pawła II jako wzór do naśladowania w codziennym życiu.

 

Cele konkursu: 

– upamiętnienie 100 Rocznicy urodzin Karola Wojtyły,

– propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II oraz miejsc z nim związanych,

– wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych,

– rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni plastycznej,

– integracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu,

– promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie,

 

Organizatorzy:

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach

koordynator konkursu – Malwina Rząsa – świetliczanka

 

Warunki uczestnictwa: 

– w konkursie  plastycznym mogą brać udział zarówno uczniowie szkoły jak i przedszkola,

– uczniowie biorący udział w konkursie w danej kategorii wiekowej wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną,

– na odwrocie pracy należy podać informacje pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika wiek autora klasę, grupa przedszkolna

– kartkę pocztową należy sfotografować wraz z danymi na odwrocie i wysyłać do dnia 15.05.2020r. na adres mailowy świetliczanki Malwiny Rząsa – malwineczkab85@wp.pl

– wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone na szkolnej stronie facebook i www.rokitki.net dnia 18.05.2020r.

– uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej, a także potwierdza, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Wymogi techniczne: 

– kartka pocztowa powinna być wykonana na kartce formatu A4,

– liczba kolorów dowolna,

-technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, collage,

– praca powinna być czytelna, powinna wzbudzać pozytywne emocje,