WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
 • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.).

 

Wstęp

Przedszkole to wyjątkowy czas w życiu małego dziecka. To moment, w którym przeżywa silne emocje – od radości w zabawie do smutku podczas rozstania z najbliższymi. Dziecko opanowuje motorykę, rozwija się myślenie oparte na operacjach konkretnych. Pojawia się decentracja oraz rozumienie i nazywanie stanów emocjonalnych. Jest to też czas intensywnej zabawy, ale z każdym kolejnym rokiem zaczyna dominować nauka poprzez zabawę. Przedszkole to także obserwacja dorosłych, naśladowanie, ale i identyfikacja własnych potrzeb, pragnień, zainteresowań. Jest też ciekawość poznawcza – świata, otoczenia, wykonywanych przez ludzi czynności i pracy.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i cele preorientacji zawodowej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w przedszkolu obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie dzieci do nabycia niezbędnych kompetencji warunkujących podejmowanie przez nie korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych na dalszych etapach edukacyjnych.

Założenia

 • przedszkole realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie,
 • WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez przedszkole,
 • działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny,
 • nabywanie kompetencji odbywa się w oparciu o poczucie bezpieczeństwa.

Cel preorientacji zawodowej

 • wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień (rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).

Adresaci działań w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

 • dzieci,
 • rodziców/opiekunów prawnych,
 • nauczycieli.

Zadania WSDZ

 • wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • zapoznawanie dzieci z wartością jaką jest nauka,
 • motywowanie do podejmowania prób decydowania w ważnych dla dziecka sprawach.

 Formy i sposoby realizacji WSDZ

Przykłady działań kierowanych do dzieci:

 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 • projekcje filmów o zawodach,
 • organizacja konkursów (np. plastycznych) na temat znanych zawodów,
 • tworzenie kół zainteresowań,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • prezentacja zawodów przez zaproszonych gości.

Przykłady działań kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych

 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach.

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli

 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego,
 • wymiana doświadczeń, baza wiedzy,
 • organizowanie zajęć otwartych,
 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego.

 Metody pracy

Metody w poradnictwie indywidualnym stosowane w pracy doradczej:

 • diagnoza zainteresowań, mocnych stron.

Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej:

 • nauka poprzez zabawę,
 • metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról,
 • metody audiowizualne – filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • gry symulacyjne,
 • zajęcia plastyczne.

 Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ

Dzieci:

 • dokonują samooceny określając swoje mocne strony i zainteresowania,
 • wymieniają zainteresowania innych ludzi,
 • poznają świat zawodów poprzez zabawę,
 • nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami i przyborami dnia codziennego,
 • zdobywają wiedzę na temat reguł dotyczących życia społecznego, np. zachowania w kinie, sklepie,
 • podejmują próby określenia, kim chciałyby zostać.

 Monitoring i ewaluacja

 • rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • rozmowy z dziećmi,
 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • bieżące wypełnianie przez wychowawców ankiety z przeprowadzonych działań w danym oddziale przedszkolnym,

Program realizacji WSDZ dla Gminnego Przedszkola w Rokitkach 

 

Tematyka działań Metody i formy realizacji Terminy realizacji działań Osoby odpowiedzialne za realizację działań Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań
Poznanie siebie

 

1. „Kto Ty jesteś? Polak mały” – gry i zabawy – zachęcanie dzieci do opisywania swoich zainteresowań rok szkolny 2021/2022 wychowawcy,

pedagog,

doradca zawodowy

 

szkoła podstawowa
2. „Od przedszkola do Opola” – zajęcia plastyczne, muzyczne, umożliwienie dzieciom prezentację swoich zdolności (wystawy prac, występy) wychowawcy grupy

 

3. Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach zebrania z rodzicami wychowawcy,

pedagog,

doradca zawodowy

 

Świat zawodów i rynek pracy

 

1. „Koła autobusu kręcą się” – drama, zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról i scenek związanych z zawodami październik-grudzień 2021

 

 

wychowawca  

 

 

rodzice, , Straż Pożarna, Policja, pielęgniarka, kucharka/kucharz przedszkolny, nauczyciel/

 

pracodawcy, przedsiębiorcy

 

2. „ABC zawodów” – cykl spotkań z przedstawicielami zawodów styczeń- czerwiec 2022

 

wychowawca
3. „ W marcu jak w garncu” – wycieczki do miejsc związanych z używaniem/produkcją przedmiotów dnia codziennego marzec-maj 2022

 

wychowawcy,

doradca zawodowy

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 1. „Podróż w świat edukacji” – omówienie „przystanków” –  etapów edukacyjnych z wykorzystaniem technik plastycznych rok szkolny 2021/2022 doradca zawodowy,

wychowawcy grup

 

szkoła podstawowe
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 1. „Dzisiaj Jaś, jutro Jan” – drama, odgrywanie scenek „Kim chciałbym zostać?”

 

rok szkolny 2021/2022 wychowawca poradnia psychologiczno-pedagogiczna
2. „Brawo Ja!” – trening umiejętności społecznych motywujących dzieci do planowania własnych działań styczeń-marzec 2022 doradca zawodowy,

pedagog