PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Drogi Uczniu czy wiesz kto to pedagog szkolny?

Pedagog to osoba:

 • która Cię wysłucha gdy masz problem;
 • zrozumie gdy będziesz się czuł samotny;
 • doradzi gdy będziesz miał wątpliwości;
 • podpowie Ci jak radzić sobie ze stresem;
 • pomoże gdy będziesz w trudnej sytuacji materialnej;
 • pocieszy gdy będziesz smutny ;
 • będzie się cieszyć razem z Tobą z sukcesów.

Pamiętaj ,że pedagog  to ktoś kto nie ocenia, nie krytykuje, nie porównuje.

Drogi Rodzicu, skorzystaj z mojej pomocy, zawsze gdy dzieje się krzywda Twojemu dziecku, gdy chcesz porozmawiać o jego zachowaniu czy wynikach w nauce lub szukasz wsparcia i pomocy.

Zapraszam Cię do swojego gabinetu z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

 

      

 

        mgr Marlena Rudziak

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, ale tylko przy współpracy i pomocy zespołowej i indywidualnej nauczycieli i specjalistów z terenu placówki i poza nią, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • wybór narzędzi do badań, projektowanie badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanych wyników (w obszarze trudności wychowawczych i trudności edukacyjnych);
 • aktywny udział w analizie wyników nauczania;
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami, trenerami sportowymi);
 • rozpoznawanie właściwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów, wskazywanie nauczycielom charakterystycznych cechy poszczególnych grup wiekowych;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;
 • postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych przeprowadzona może być w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów (zawsze z udziałem dyrektora szkoły lub wyznaczonej przez niego osoby) w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, MOPS, świetlice osiedlowe, kluby sportowe itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 • prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym (np. metoda przesiewowa „6 pytań” + pełne badanie arkuszem diagnostycznym D. H. Stotta);
 • prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne;
 • badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów – stworzenie autorskich narzędzi badawczych;
 • współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie (tylko przy pełniej współpracy ze strony nauczycieli i wychowawców klas, specjalistów oraz z dyrektorem szkoły), w innym wypadku informacje – dobre, złe, przekazywane będą bezpośrednio dyrektorowi szkoły, który zadecyduje co z daną informacją należy zrobić, by w konsekwencji oddziaływała pozytywnie na pracę edukacyjno-wychowawczą szkoły i przedszkola).

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych (Pedagog szkolny posiadający odpowiednie, dodatkowe kwalifikacje może prowadzić tego typu zajęcia, ale oczywiście nie w ramach swojego etatu tylko jako godziny ponadwymiarowe. Zarówno rozporządzenie o wymaganych kwalifikacjach, jak i o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób jednoznaczny oddzielają stanowisko i zadania szkolnego pedagoga od stanowiska i zadań logopedy, terapeuty pedagogicznego, czy socjoterapeuty.);
 • prowadzenie rozmów indywidualnych  z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze (w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów którzy konfabulują, mijają się z prawdą w obecności osób trzecich);
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt, inne programy behawioralne);
 • występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania, tylko po konsultacji z nauczycielami, specjalistami;

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

 • prowadzenie, organizowanie (lub współprowadzenie, współorganizowanie) w obecności  wychowawcy, nauczyciela, specjalisty prowadzącego daną godziną zajęć, przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 • koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 • działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym (np. w lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta (Na mocy Rozporządzenia Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów (w tym szkoły) po powzięciu, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy.);
 • postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie przy współpracy nauczycieli dyrektora szkoły, specjalistów (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 • planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) i prowadzeni przy współpracy z nauczycielami, wychowawcami zajęć adaptacyjno-integracyjnych;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych;
 • porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);
 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;
 • zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka;w stosunku do rodziców:
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć – w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;
 • udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:

 • udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, na wyraźne wskazanie dyrektora, nauczyciela – przeprowadzanie testów, ankiet);
 • postulowanie, prowadzenie, (na godzinach, zajęciach wychowawczych prowadzenie zajęć – przy współpracy, jako współprowadząca) rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);
 • przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga (wg potrzeb, na wyraźną prośbę nauczycieli, specjalistów, dyrektora szkoły – słowną, pisemną):

 • organizowanie  szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką ;
 • pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej;
 • wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;
 • wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 • współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z interesującymi publikacjami);
 • udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie bazy scenariusz zajęć);
 • udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 • udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;
 • wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych z czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje
 • prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, a także barier i ograniczeń – w tym środowiskowych – utrudniający im funkcjonowanie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
 • pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

Pomocy materialnej  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

(wg potrzeb, na wyraźną prośbę nauczycieli, specjalistów, dyrektora szkoły – słowną, pisemną):

 • pomoc w organizowaniu działań, działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w dotarciu do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, Caritas, instytucje samorządowe, fundacje, proboszczowie parafii i.in.);
 • współpraca przy poszukiwaniu sponsorów;
 • pomoc w dyskretnym monitorowaniu sytuacji materialnej uczniów;
 • pomoc w czuwaniu nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną dla dziecka.