STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.282.2017

 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2017

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 14.2017.2018

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jana Pawła II w Rokitkach z dnia 30 listopada 2017r.

 

  

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE …………………………………………….3

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY………………………………………………4

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE…………………………….7

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY………………………………………………..14

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY…………………….24

ROZDZIAŁ VI. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI …………………………………………………………………………………32

ROZDZIAŁ VII . UCZNIOWIE SZKOŁY…………………………………………………33

ROZDZIAŁ VIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW…………………………………………………..40

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………………………60

  

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 § 1

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitkach jest publiczną szkołą podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Rokitkach 32A.
 3. Szkoła nosi imię Jana Pawła II.
 4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Rokitkach i jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 5. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitkach, Rokitki 32a, 59 – 225 Chojnów, NIP 691-20-93-069, REGON 021815993, Tel. 768178824.
 6. Szkołę prowadzi Gmina Chojnów.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 8. Obwód szkoły obejmuje wsie: Rokitki, Jaroszówka, Zamienice, Biała, Czernikowice, Biskupin.

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej.

 § 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 § 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rokitkach

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitkach

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby       (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chojnów.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 § 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 § 6

 1. 1.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować programwychowawczo-profilaktycznyszkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

 1. Celem kształcenia w szkolejest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1  poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własną wsią i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla wsi i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią we współpracy z instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

26) propagowanie zasady „wysoko stawiaj poprzeczkę doskonałości, a jeśli ktoś zdąża tam gdzie ty, idźcie wspólnie”,

27) wspieranie ducha partnerstwa pomiędzy uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,

28) nauczanie takiego życia, aby móc powiedzieć „żyję w zgodzie z naturą”,

29)umożliwianie uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez organizację lekcji religii greckokatolickiej i języka ukraińskiego.

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego napierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Legnicy, Sądem Rodzinnym w Złotoryi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnowie i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla klas I–III oraz  klas IV–VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

13) natychmiastowe reagowanie nauczyciela, pracownika szkoły na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) reagowanie pracowników obsługi szkoły w sytuacjach pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych w formie pytania o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 § 10

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 § 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

23) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w  księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń.

 § 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania biorący pod uwagę możliwości uczniów,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, biorąc pod uwagę przystosowanie dydaktyczne i językowe do możliwości uczniów, a także wysoką jakość wykonania umożliwiającą korzystanie z niego przez co najmniej trzy lata szkolne,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

13) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w klasach IV – VIII.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§  13

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

8.Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:

1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;

4)umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

8.Rada koordynuje zadania z zakresu wolontariatu poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji.

 1. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§  14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programuwychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5.W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6.Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 §  16

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7  dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 §  17

 1. Rok szkolny rozpoczyna się zgodnie z rozporządzeniem ministra dotyczącym organizacji roku szkolnego a kończy 31 sierpnia roku następnego.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 §  18

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

§  19

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV-VIII w następujących sytuacjach:

1)    na zajęciach z języków obcych (obowiązkowych) w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

2)    na zajęciach informatyki liczba uczniów w oddziale uzależniona jest od liczby stanowisk komputerowych (dla każdego ucznia jeden komputer),

3)    na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów, są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach, grup koedukacyjnych, międzyklasowych.

 1. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 §  20

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 §  21

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Diagnozę w zakresie zindywidualizowanego wspomagania rozwoju ucznia  przeprowadza się w miesiącu kwietniu poprzedzającym  nowy rok szkolny.
 4. Diagnozę przeprowadza się na podstawie ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców oraz wyników obserwacji  nauczycieli.
 5. Diagnozę przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez dyrektora szkoły.
 6.  Zajęcia dodatkowe realizuje się w celu udzielenia uczniom pomocy  w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.
 7. Zajęciami dodatkowymi w  szkole są:
 8. a) koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz inne,
 9. b)zajęciadydaktyczno – wyrównawcze,
 10. c)zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursachprzedmiotowych (olimpiadach przedmiotowych), zawodach  sportowych,
 11. d)zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminów zewnętrznych,
 12. e)kołowokalno – muzyczne, chór szkolny,
 13. f)zajęciaze szkolnym klubem sportowym,
 14. g)organizacja uroczystości szkolnych.
 15. h) koło kronikarskie.

§  22

 1. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
 2. Przerwy międzylekcyjne trwają dziesięć minut, jedna przerwa obiadowe 20 minut.

§  23

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczycielawychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 §  24

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 §  25

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnegooświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
 7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 §  26

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 §  27

 1. Dyrektor szkoły organizuje naukę języka mniejszości ukraińskiej co uwzględnia w arkuszu organizacji placówki, opracowując corocznie  plan nauczania dla danej grupy uczniów w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Język ukraiński odbywa się w formie dodatkowej nauki w grupach międzyklasowych (I –III, IV- VI) w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
 3. Organizacja zajęć, o których mowa w pkt. 2 odbywa się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki  w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia.
 4. Złożenie wniosku w danym roku szkolnym skutkuje od następnego roku szkolnego.
 5. Wniosek, o którym mowa w dotyczy całego okresu nauki ucznia w  szkole.
 6. Zgłoszenie ucznia na naukę języka ukraińskiego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosują się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia.
 7. Grupa międzyklasowa utworzona z uczniów różnych klas,  w której prowadzi się nauczanie języka ukraińskiego według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
 8. O utworzeniu grup o innej liczebności decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 9. Nauczanie historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowej odbywa się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

§ 28

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

 1. a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
 2. b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
 3. c) informowanie o aktywności czytelniczej,
 4. d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
 5. e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

 1. a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
 2. b) organizowanie wystawek tematycznych,
 3. c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
 4. d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
 5. e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 6. f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
 7. g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

 1. a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 2. b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
 3. c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
 4. d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
 5. e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

 1. a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z Gminnej Biblioteki w Rokitkach,
 2. b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
 3. c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 §  30

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodzicóww terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
 5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać25 uczniów.
 6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 §  31

 1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dwudaniowych dla dzieci tego potrzebujących.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§  32

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 1. a)klasy przeznaczone dla klas I – III,
 2. b)klasopracownie dla klas IV – VIII,
 3. c)pracownię informatyczną,
 4. d)salę gimnastyczną,
 5. e)boiska szkolne,
 6. f)kompleks boisk sportowych ORLIK,
 7. g)salę zabaw „Radosna  Szkoła”,
 8. h)gabinet logopedy,
 9. i)gabinet pedagoga szkolnego,
 10. j)pomieszczenia świetlicy szkolnej,
 11. k)pomieszczenia jadalni,
 12. l)gabinet pomocy przedmedycznej,
 13. m)pomieszczenia do działalności samorządu uczniowskiego,
 14. n)bibliotekę.

§  33

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 1. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 2. a)rodzicami uczniów,
 3. b)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
 4. c)placówkami doskonalenia nauczycieli,
 5. d)innymi szkołami i placówkami,
 6. e)organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. a)ucznia,
 2. b)rodziców ucznia,
 3. c)dyrektora szkoły,
 4. d)nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 5. e)poradni,
 6. f)pielęgniarki środowiska nauczania i  wychowania lub higienistki szkolnej,
 7. g)asystenta nauczyciela,
 8. h)asystenta nauczyciela świetlicy,
 9. i)pracownika socjalnego,
 10. j)asystenta rodziny,
 11. k)kuratora sądowego.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

4) zajęć specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno – kompensacyjnych,
 2. b) zajęć logopedycznych,
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,

5) innych zajęć terapeutycznych,

6) zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia i zawodu,

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

8) porad i konsultacji,

9) warsztatów.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Zajęcia trwają 45 minut.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Zajęcia trwają 45 minut.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia trwają 45 minut.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 6. Zajęcia rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne  oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 9. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 11. Porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, do którego należą wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

 §  34

 1. W szkole organizuje się szkolny systemdoradztwa zawodowego, który jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
 3. Szkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom).
 4. Szkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom),

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery,

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły,

4) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie   dobrych wzorców/,

   5) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców,

6) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej,

 8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia,

 9) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych,

10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

 1. a) kuratorium oświaty,
 2. b) urzędem pracy,
 3. c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,
 4. d) poradniąpsychologiczno-zawodową,
 5. e) komendą OHP oraz innymi.
 6. 5.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze  co najmniej 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

   2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

   3) spotkań z rodzicami;

   4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

   5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół  ponadpodstawowych,

   6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających szkolny system doradztwa zawodowego.

§ 35

 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest stypendium szkolne.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce ufundowane przez Wójta Gminy Chojnów.

 §  36

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Legnicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie   oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

3) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 §  37

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§  38

 1. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, jego obowiązki na czas zastępstwa obejmuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 §  39

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby pełnił tę funkcję w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 2. Wychowawców klas zatwierdza Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu nowego roku szkolnego.
 3. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w następujących przypadkach:

1)    rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,

2)    przeniesienie nauczyciela do innej placówki,

3)    długotrwała nieobecności nauczyciela,

4)    potwierdzonego braku efektów pracy wychowawczej,

5)    na umotywowaną, pisemną prośbę nauczyciela złożoną do dyrektora szkoły,

6)    na pisemny, umotywowany wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły – podjęty podczas zebrania rodziców, jeśli za zmianą opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na zebraniu stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy.

 1. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania roku szkolnego.
 2. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1)    diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez ankietowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe,

2)    poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru,

3)    systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów – organizowanie spotkań klasowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizacja, ankietowanie, wizyty w domach rodzinnych, diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego,

4)    systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

5)    udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń,

6)    troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

7)    otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań,

8)    czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy domowej,

9)    dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

10)informowanie pedagoga najpóźniej do 10 każdego miesiąca o nieobecnościach nieusprawiedliwionych ucznia w ilości powyżej 30 godzin w miesiącu,

11)motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych,

12)aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych;

13)wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład,

14)porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,

15)wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,

16)wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią,

17)informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;

18)zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych, programem profilaktyki, działaniami profilaktycznymi i wychowawczo – opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych  egzaminów, testów kompetencji po etapie edukacyjnym,

19)wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem pracy szkoły, zarządzeniami dyrektora, uchwałami rady pedagogicznej,

20)rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji wymaganej w szkole,

21)opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,

22)harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

23)ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
 2. b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznegoszkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 3. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§  40

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 §  41

 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną nr 2 w Legnicy i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 §  42

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§  43

 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 §  44

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 §  45

 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 §  46

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji  obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnegoopieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

 §  47

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 §  48

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 §  49

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3.Zasady rekrutacji uczniów określa Regulamin Rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej.

 §  50

 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
 2. 2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1) dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica,

2) chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie.

 1. Podczas zajęć wychowaniafizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 2. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§  51

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

     18) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

     19) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

20)wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania,

21)pisania egzaminu po klasie VIII w warunkach dostosowanych do potrzeb ucznia z dysfunkcjami – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;

22)zwolnienia go z zajęć wychowania fizycznego, informatyki-zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach jego uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas określony w tej opinii,

23) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

24) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

25) podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

26) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów – na zasadzie równego dostępu do zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

27) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz pomocy w tym zakresie ze strony pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, nauczycieli, Dyrekcji szkoły, samorządu uczniowskiego, właściwych instytucji,

28) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi i wyjaśnień;

29) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli, Dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia,

30) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

31)jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

32)swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

33) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej – godnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrekcją szkoły,

34)uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,

35)reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych pozaszkolnych; zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa – zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

36)pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie – zgodnie z odrębnymi przepisami,

37) korzystania z bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego),z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków dydaktycznych – tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna,

38)wpływanie na życie szkoły oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

39)nauki religii i etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

40)udziału w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” (może nie uczestniczyć w tych zajęciach jeśli rodzic/prawny opiekun złoży pisemny wniosek do dyrektora szkoły),

41)złożenia do Dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego według zasad określonych w niniejszym statucie,

42) ma prawo do uzyskiwania stypendium za wyniki w nauce,

43) bieżącej informacji o ocenach z poszczególnych przedmiotów,

44)opiniowanie projektu oceny z zachowania swoich kolegów,

45) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,

46)zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

47)wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej -na okres świąt kalendarzowych i ferii ma być zwolniony od zadań domowych.

 §  52

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 §  53

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w przypadku nieobecności trwającej do trzech dni, w formie pisemnego lub zwolnienia lekarskiego w przypadku nieobecności trwającej powyżej trzech dni. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

 1. a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. c) szanować poglądy i przekonania innych,
 4. d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym).

 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 §  54

 1. Uczeń w szkole podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)    wybitne osiągnięcia w nauce,

2)    wzorową postawę,

3)    stuprocentową frekwencję,

4)    wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe,

5)    wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych,

6)    działalność w ramach szeroko pojętego wolontariatu.

 1. Warunki uzyskania nagrody:

1)     w kl. I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje nagrodę jeżeli opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji na poziomie bardzo dobrym, z j. obcych (j. angielski)uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę końcoworoczną oraz wykazał się wzorową postawą ucznia,

2)     w kl. IV-VIII szkoły podstawowej jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyska średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3)     uczeń ma wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie np. sport, humanistyka, informatyka, praca społeczna itp. oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4)     Uczeń osiągnął  100% frekwencję roczną

 1. Nagrody są wręczane na specjalnym, uroczystym apelu na zakończenie roku szkolnego w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych rodziców.
 2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów :

1)    pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2)    pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3)    dyplom,

4)    nagrody rzeczowe,

5)    stypendium Wójta Gminy Chojnów.

 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Szkoły.
 2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. O przyznaniu nagrody, poza uczniem, informowani są jego rodzice/prawni opiekunowie i cała społeczność szkolna.
 4. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1)     uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

2)     osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formiewolontariatu lub środowiska szkolnego.

§  55

 1. Wobec ucznia naruszającego określone w statucie szkoły zasady stosuje sięproporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)    upomnienie wychowawcy na forum klasy,

2)    pisemna nagana wychowawcy klasy.

 1. W przypadku drastycznego nieprzestrzegania regulaminu uczniowskiego oraz nieskuteczności kar nakładanych przez wychowawcę, powoływana jest komisja dyscyplinarna.
 2. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą:

1)    Dyrektor,

2)     pedagog szkolny,

3)    Wychowawca.

 1. Przewiduje się następujące rodzaje kar:

1)    zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zawodach sportowych, skreślenie z listy członków  Wolontariatu Szkolnego (wymienione kary wymierzane są na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy),

2)    prace porządkowe na rzecz szkoły (zakres prac i liczbę godzin ustala komisja dyscyplinarna – maksymalnie 10 godzin). Prace wykonywane są przed lub po zajęciach lekcyjnych zawsze pod nadzorem pracowników obsługi szkoły. W przypadku niewykonania z winy ucznia ww. prac, obniża się ocenę z zachowania,

3)    Upomnienie ustne dyrektora szkoły na forum klasy/społeczności szkolnej,

4)    Pisemna nagana dyrektora szkoły. Nagana dyrektora szkoły wiąże się z pozbawieniem ucznia pełnionych w klasie i szkole funkcji społecznych oraz obniżeniem oceny z zachowania.

5)    przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do inne szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

 1. a)Notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów
 2. b)Zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów
 3. c)Dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
 4. W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań Dyrektor Szkoły może skierować sprawę do Sądu dla Nieletnich.
 5. Kara może być zastosowana tylko i wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.
 6. Każda nałożona kara powinna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy oraz  pedagoga szkolnego.
 7. Kary nałożone na uczniów rozliczane są w danym roku szkolnym.
 8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.
 9. Dyrektor w porozumieniu z Pedagogiem szkolnym , a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni i postanawia:
 10. a)oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
 11. b)odwołać karę,
 12. c)zawiesić warunkowo wykonanie kary,
 13. d)powołuje komisję celem zbadania sprawy,
 14. e)komisja po rozpatrzeniu sprawy przedstawia dyrektorowi wnioski,
 15. f)na podstawie przedstawionych wniosków dyrektor podejmuje decyzję.
 16. Spory między rodzicami i nauczycielami oraz uczniem i nauczycielem rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 17. Od decyzji Dyrektora szkoły rodzic, nauczyciel może odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny oraz Sądu.
 18. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kar.
 19.  Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

 §  56

 1. Oprzeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar z § 55 ust. 2, 5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 §  57

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 §  58

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie  3  dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 §  59

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 §  60

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. a) uczniów –na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 2. b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
 3. c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
 4. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie– z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 §  61

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 62

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§  63

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy :
 2. a) okres pierwszy – rozpoczyna się 1 września lub w pierwszy dzień roboczy po tej dacie, a kończy się w ostatni piątek przed rozpoczęciem ferii zimowych,
 3. b) okres drugi – rozpoczyna się w pierwszym dniu po klasyfikacji śródrocznej, a kończy w czerwcu zgodnie z rozporządzeniem ministra.
 4. Każdy okres kończy się posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, na którym przedstawia się osiągnięcia uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci.
 5. Wewnątrzszkolne System Oceniania nie stosuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 6. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas informują ucznia w formie ustnej lub w formie pisemnej (wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia potwierdzony podpis rodzica lub prawnego opiekuna, wpis w dzienniku wychowawczym) o przewidywanych dla niego ocenach. 
 7. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ostateczne wyniki nauczania zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym.
 9. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 10. Uczeń ukończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania klasy ósmej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu po klasie ósmej.

§  64

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia poradni specjalistycznej.

4.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć  technicznych, informatycznych, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych , informatyki (np. zwolnienie lekarskie).

6.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

7.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

8.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10.Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne są ocenami opisowymi uwzględniającymi poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wykazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności  w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

11.Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznej i  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania w formie opisowej.

12.Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

13.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

14.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

15.Uczniowie dokonują samooceny i ocenę zachowania kolegów na godzinie wychowawczej.

16.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne

§  65

 1. Oceny są:
 1. a)bieżące  –  określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego wycinka określonego w programie nauczania;
 2. b)śródroczne i roczne – ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy z zakresu danych zajęć edukacyjnych oraz postępy ucznia w nauce przedmiotu.
 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania dostępne są u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przez 1 rok szkolny przechowywać prace uczniów i udostępniać je  rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek w czasie zebrań szkolnych lub indywidualnych spotkań z nauczycielem. Prace są przechowywane w szkole u nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania powinien ją uzasadnić.
 5. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności.
 6. Oceny ucznia  dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym, z tym, że ustalone dla ucznia oceny roczne z zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen, a oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania tylko do dziennika lekcyjnego.

§ 66

 1. Oceny klasyfikacyjne śródrocznej i rocznej, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
 2. a)celujący – 6
 3. b)bardzo dobry – 5
 4. c)dobry – 4
 5. d)dostateczny – 3
 6. e)dopuszczający – 2
 7. f)niedostateczny –  1
 8. Oceny śródroczne i roczne powinny być wyrażone pełnym stopniem podanej skali, bez stosowania plusów i minusów.
 9. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, za wyjątkiem oceny języka obcego, religii i języka ukraińskiego wyrażonej w skali umieszczonej w punkcie 1 w § 66.
 10. W klasach I – III podstawę bieżącego oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w sytuacjach, które dotyczą:
 11. a)Zapamiętania wiadomości czyli gotowości ucznia do przygotowania sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych zasad działania. Wiąże się to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomości: uczeń nie powinien ich mylić ze sobą i zniekształcać.
 12. b)Zrozumienia wiadomości tzn. uczeń potrafi je przedstawić w innej formie niż je zapamiętał, uporządkował i streścił, uczy podstaw prostego wnioskowania.
 13. c)Stosowania wiadomości w sytuacjach typowych czyli opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu poprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomości mają być stosowane, nie powinien być bardzo odległy od celów osiąganych w toku ćwiczeń szkolnych.
 14. d)Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych czyli opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, formułowania planu działania, tworzenie oryginalnych przedmiotów według pewnych kryteriów.
 15. W bieżącym ocenianiu ucznia klas I – III stosuje się następujące oceny i kryteria oceniania na następujące wymagania edukacyjne:

1)    Ocenę dopuszczającą (2) : poziom wymagań koniecznych – otrzymuje uczeń, którego  czynności należą do podstaw z zakresu pisemnego i ustnego porozumienia się na lekcji i w życiu codziennym. Zakres wiadomości i umiejętności koniecznych umożliwia dalsze poznawanie treści podstawowych.

2)    Ocenę dostateczną (3) – poziom wymagań podstawowych – otrzymuje uczeń, który posiada konieczne umiejętności do wykonywania innych czynności podstawowych z tego samego działu programu, innych działów lub starszej klasy, jest ona niezbędna w życiu.

3)    Ocenę dobrą (4) – poziom wymagań rozszerzonych – otrzymuje uczeń, który wykonuje czynności wspierające tematy, będące istota programu danej klasy. Pozwalają na głębsze  i pełniejsze zrozumienie wiedzy podstawowej. Treści te zostaną powtórzone i utrwalone w następnej klasie.

4)    Ocenę bardzo dobrą (5) – poziom wymagań dopełniających – otrzymuje uczeń, który opanował czynności trudne, twórcze i złożone, ich wykonanie wymaga transferu wiedzy.

5)    Ocenę celującą (6) – wymagania wykraczające poza program.

 1. Nauczyciele klas I – III opracowują wymagania programowe dla każdej klasy w zakresie poszczególnych edukacji, języka obcego, religii i języka ukraińskiego.

§  67

 1.  Ustala się następujące kryteria oceniania i wymagania edukacyjne.

1)    Ocenę celującą (poziom wymagań wykraczających W) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału

programowego a jego dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń oraz indywidualnych zainteresowań,

 1. b) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie    zdobywać potrzebne wiadomości,
 2. c) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie do posiadanego wieku,
 3. d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie,
 4. e) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 5. f) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu.

2)    Ocenę bardzo dobrą (poziom wymagań dopełniający D) otrzymuje uczeń, który:

 1. a)opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. b)posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach,
 3. c)sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
 4. d)samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
 5. e)potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie,
 6. f)rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela,
 7. g)potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania,
 8. h)bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności nauczanego przedmiotu.

3)    Ocenę dobrą (poziom wymagań rozszerzający R) otrzymuje uczeń, który:

 1. a)opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
 2. b)zna definicje, fakty, pojęcia,
 3. c)stosuje język przedmiotu,
 4. d)potrafi korzystać ze wszystkich wiadomości i umiejętności poznanych w  czasie lekcji,
 5. e)umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
 6. f)poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
 7. g)potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
 8. h)rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,
 9. i)bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych w etapie  szkolnym.

4)    Ocenę dostateczną (poziom wymagań podstawowy P) otrzymuje uczeń, który:

 1. a)opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
 2. b)zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na  zrozumienie najważniejszych zagadnień,
 3. c)potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 4. d)potrafi wykonać proste zadnia,
 5. e)wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.

5)    Ocenę dopuszczającą (poziom wymagań konieczny K) otrzymuje uczeń, który:

 1. a)posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.
 2. b)potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela,
 3. c)posiada umiejętności umożliwiające edukację na następnym poziomie nauczania.

6)    Ocenę niedostateczną (poziom wymagań wymagający poprawy) otrzymuje uczeń, który:

 1. a)posiada duże braki wiedzy,
 2. b)nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,
 3. c)nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela,
 4. d)braki uniemożliwiają edukację na poziomie nauczania.
 5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi

§  68

 1. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględnić w szczególności:

1)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2)     respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

3)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

4)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

5)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

6)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

7)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

8)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

9)    okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

1)    wzorowe               

2)    bardzo dobre         

3)    dobre                                 

4)    poprawne              

5)    nieodpowiednie     

6)    naganne                 

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. a)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem  ust.7 i ust.8.
 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy ósmej nie kończy szkoły.
 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły, a także uczniów danej klasy, którzy mogą wyrażać własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów.

 § 69

1.Ustala się następujące  kryteria ocen zachowania ucznia:

1)Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. a)w szkole i poza szkołą zachowuje się wzorowo,
 2. b)sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków ucznia,
 3. c)godnie naśladuje patrona szkoły Jana Pawła II w postawach moralnych i patriotycznych,
 4. d)dba o honor i tradycje szkoły, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 5. c)inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach społeczno-użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 6. d)rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 7. e)troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne, szanuje własność cudzą, reaguje na zło, przejawy wulgaryzmu,
 8. f)przejawia rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych,
 9. g)jest odpowiedzialny za powierzone obowiązki,
 10. h)wzorowo i kulturalnie zachowuje się na przerwach,
 11. i)wobec nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników obsługi i administracji, na uroczystościach szkolnych zachowuje się kulturalnie,
 12. j)jest koleżeński wobec swoich rówieśników,
 13. k)ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na lekcjach,
 14. l)nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
 15. m)ma schludny i estetyczny wygląd
 16. n)systematycznie nosi obowiązujący w szkole jednolity strój szkolny,
 17. o)nie ma uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku o obowiązków szkolnych,
 18. p)dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej,
 19. q)nie pali papierosów, nie ulega nałogom,
 20. r)w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności,
 21. s)aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły, środowiska,
 22. t)uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą oraz w zawodach sportowych szkolnych, gminnych,
 23. u)dba o miejsca kultu i pamięci narodowej,

2)Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. a)w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu,
 2. b)sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków,
 3. c)godnie naśladuje patrona szkoły Jana Pawła II w postawach moralnych i patriotycznych,
 4. d)dba o honor i tradycje szkoły, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 5. e)chętnie podejmuje prace społeczno-użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska,
 6. f)rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 7. g)troszczy się o mienie szkolne, środowisko naturalne, szanuje własność cudzą, reaguje na zło, przejawy wulgaryzmu,
 8. h)przejawia rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych,
 9. i)jest odpowiedzialny za powierzone obowiązki,
 10. j)wzorowo i kulturalnie zachowuje się na przerwach, wobec nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników obsługi i administracji, na uroczystościach szkolnych,
 11. k)jest koleżeński wobec swoich rówieśników,
 12. l)ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na lekcjach,
 13. m)nie ma usprawiedliwionych spóźnień,
 14. n)ma schludny wygląd,
 15. o)systematycznie nosi obowiązujący w szkole jednolity strój szkolny,
 16. p)nie ma uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku o obowiązków szkolnych,
 17. q)dba o kulturę słowa,
 18. r)nie pali papierosów, nie ulega nałogom,
 19. s)w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności,
 20. t)aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły,
 21. u)uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą oraz w zawodach sportowych szkolnych, gminnych,
 22. v)w miarę możliwości uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą oraz w zawodach sportowych. szkolnych, gminnych,
 23. w)dba o miejsca kultu i pamięci narodowej,

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. a)w szkole i poza szkołą zachowuje się bez większych zastrzeżeń,
 2. b)godnie naśladuje patrona szkoły Jana Pawła II w postawach moralnych i patriotycznych,
 3. c)dba o honor i tradycje szkoły, aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 4. d)wyróżnia się w realizacji niektórych zadań,
 5. e)umie współżyć w grupie rówieśników,
 6. f)włącza się chętnie w prace społeczne na terenie klasy, szkoły i środowiska.
 7. g)przejawia rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych,
 8. h)odpowiedzialnie realizuje powierzone obowiązki,
 9. i)kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i koleżanek, pracowników administracji i obsługi, na uroczystościach szkolnych,
 10. j)nie odmawia pomocy kolegom, gdy się do niego zwrócą,
 11. k)sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 12. l)nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż dwa dni,
 13. m)dba o swój wygląd estetyczny, nie pali papierosów, nie ulega nałogom,
 14. n)systematycznie nosi obowiązujący w szkole jednolity strój szkolny,
 15. o)w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności,
 16. p)uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły,
 17. q)dba o miejsca kultu i pamięci narodowej.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. a)w szkole i poza szkołą zachowuje się poprawnie,
 2. b)szanuje patrona szkoły Jana Pawła II jego postawę moralną

      i patriotyczną,

 1. c) posiada w miarę rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 2. d) wykonuje polecenia nauczyciela,
 3. e) jest zdyscyplinowany,
 4. f) poprawnie zachowuje się na przerwach, uroczystościach i imprezach szkolnych,
 5. g) ma najwyżej trzy uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania,
 6. h) jest w miarę koleżeński wobec rówieśników,
 7. i) generalnie posiada wygląd zgodny z zasadami obowiązującymi w szkole,

j)w miarę możliwości uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. a) narusza zasady należytego zachowania,
 2. b) popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią,
 3. c) nie wykonuje obowiązków szkolnych,
 4. d) ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkoły,
 5. e) udziału w pracach społeczno – użytecznych,
 6. f) często spóźnia się na lekcje,
 7. g) ma więcej niż trzy uwagi dotyczące nagannego zachowania,
 8. h) posiada niedbały wygląd,
 9. i) wchodzi w konflikt z prawem wewnątrzszkolnym,
 10. j) niechętnie  uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły,
 11. k)niechętnie dba o miejsca kultu i pamięci narodowej,
 12. l)nie szanuje symboli narodowych.

   6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. a)systematycznie narusza zasady należytego zachowania,
 2. b)popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią.
 3. c)nie wykonuje obowiązków szkolnych,
 4. d)ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkolnego,
 5. e)odmawia, wręcz unika udziału w pracach społeczno –użytecznych,
 6. f)permanentnie spóźnia się na lekcje,
 7. g)często opuszcza zajęcia nie usprawiedliwiając nieobecności,
 8. h)ma więcej niż trzy uwagi niewłaściwego zachowania się,
 9. i)posiada niedbały wygląd, znacznie odbiegający od regulaminu życia wewnątrzszkolnego
 10. j)nie uczestniczy w życiu kulturalnym, sportowym klasy, szkoły,
 11. k)nie dba o miejsca kultu i pamięci narodowej,
 12. l)nie szanuje symboli narodowych.

§  70

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. O fakcie nieklasyfikowania ucznia rodzic (prawny opiekun) zostaje powiadomiony pisemnie przez wychowawcę klasy na miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
 4. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń:
 1. a)realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 2. b)spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej egzamin klasyfikacyjny z poszczególnych zajęć edukacyjnych  składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), z zastrzeżeniem, że nie może odbyć się później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza  trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły:
 1. a)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący,
 2. b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 3. c) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  nauczania dla odpowiedniej klasy, wytypowany przez radę pedagogiczną.
 1.  W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice  ucznia (prawni opiekunowie).
 2.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. a)imiona i nazwiska wszystkich członków komisji,
 2. b)termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. c)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 4. d)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2.  Liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3.  Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom wymagań edukacyjnych z przedmiotu.
 4.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć obowiązkowych  lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub nieklasyfikowana”.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§  71

 1. Począwszy od klasy  IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych  zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
 4. Egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych,  techniki oraz wychowania fizycznego,   ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, tj. w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 7. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)    nauczyciel wytypowany przez radę pedagogiczną, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2.  W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)     skład komisji,

2)    termin egzaminu,

3)    pytania egzaminacyjne,

4)    wynik egzaminu poprawkowego

5)    ustaloną przez komisję ocenę.

 1.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 5.  Rada pedagogiczna szkoły – uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia – może jeden raz w ciągu jednego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§  72

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. a)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 2. b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt. a , uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
 1. a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli pokrewnych przedmiotów uczących w danej  lub innej szkole tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
 1. a)dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b)wychowawca klasy,
 3. c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d)pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

     w Chojnowie,

 1. e)psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

     w Chojnowie,

 1. f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 2. g)przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. c, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W takim przypadku dyrektor szkoły powoduje innego nauczyciela prowadzącego takie sam zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 39 ust.1.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych protokół zawiera w szczególności:

1)    skład komisji,

2)    termin sprawdzianu,

3)    zadania (pytania) sprawdzające,

4)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera w szczególności:
 1. a)skład komisji,
 2. b)termin posiedzenia komisji,
 3. c)wynik głosowania,
 4. d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§  73

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego wówczas kiedy on i jego rodzice (prawni opiekunowie) są zdania, że ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z przedmiotu jest zaniżona.
 2. Egzamin sprawdzający nie dotyczy uczniów klas I – III.
 3. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 może składać egzamin sprawdzający z obowiązkowych przedmiotów nauczania przy jednoczesnej zgodzie nauczyciela uczącego danego przedmiotu i wychowawcy klasy.
 4. Egzamin sprawdzający może się odbyć nie później niż w przedostatnim tygodniu przed planowanym terminem rady klasyfikacyjnej. Termin i miejsce egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły.
 5. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego stanowi pisemna prośba ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszona do dyrektora na co najmniej 7 dni przed klasyfikacją roczną. Podanie winno być pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę klasy i nauczyciela uczącego przedmiotu, z którego uczeń zamierza zdawać egzamin.
 6. Nieuzasadnione niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5, przez ucznia lub jego rodziców może stanowić podstawę odmowy przeprowadzenia egzaminu. Decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły.
 7. Podanie powinno zawierać:
 8. a)uzasadnienie,
 9. b)ocenę, o którą ubiega się uczeń,
 10. c)zgodę wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu na przystąpienie do egzaminu.
 11. Wychowawca klasy, do której uczęszcza zainteresowany uczeń jest odpowiedzialny za powiadomienie go o terminie i miejscu egzaminu, sprawdzeniu czy uczeń otrzymał wykaz zagadnień egzaminacyjnych.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 13. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego decyzją dyrektora szkoły powołana zostaje komisja składająca się z:
 14. r)dyrektor szkoły – przewodniczący,
 15. s)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 16. t)nauczyciel wytypowany przez radę pedagogiczną, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.
 17. Nauczyciel, o którym mowa w ust.10 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 18. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 19. W jednym dniu uczeń może składać egzamin z jednego przedmiotu.
 20. Egzamin składa się z części pisemnej, trwającej 45 minut i ustnej, który nie może być krótszy niż 15 minut. Czas trwania egzaminu sprawdzającego ustala przewodniczący komisji z egzaminatorem uwzględniając możliwości pełnego wykonania ćwiczeń i zadań praktycznych przez ucznia.
 21. Egzaminator wystawia ocenę z każdej części egzaminu sprawdzającego wystawia i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu.
 22. Ustalona ocena ogólna z całości egzaminu sprawdzającego:
 23. a)podwyższa stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
 24. b)pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
 25. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 26. Protokół zawiera:
 27. a)skład komisji,
 28. b)termin sprawdzianu,
 29. c)zadania (pytania) sprawdzające,
 30. d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 31. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
 32. We wszystkich innych przypadkach przy ustaleniu oceny należy kierować się kryteriami oceniania sformułowanymi w §66 oraz przedmiotowym systemem oceniania.
 33. Ustalona ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

§  74

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Dopuszcza się możliwość promowania ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Postanawia o tym rada pedagogiczna na wniosek:
 4. a)  rodziców (prawnych opiekunów) po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy,
 5. b)  wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń za uprzednią zgodą rodziców.
 6. Czynność ta wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publicznej poradni specjalistycznej  po zasięgnięciu  opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przy czym ich opinia nie jest wiążąca.
 8. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 10. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

12.Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 1. Uczeń, który  nie przystąpił do egzaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  oraz przystępuje do tego egzaminu w następnym roku.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§  75

 1. Przyjmuje się następujące dokumenty dla wewnątrzszkolnego oceniania uczniów:

1)    dziennik lekcyjny,

2)    arkusz ocen.

 1. Dopuszcza się stosowanie poniższych dokumentów do wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (do wyboru):

1)    teczka ucznia,

2)    zeszyt uczniowski,

3)    ćwiczenia uczniowskie,

4)    praca klasowa,

5)    sprawdzian pisemny, (test),

6)    kartkówka,

7)    karta samooceny ucznia.

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.
 2. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §  76

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§  77

 1. Szkoła posiada sztandar, który dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najbliższe otoczenie.

2.Uroczystości z udziale sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

3.Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na terenie szkoły.

 1. Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych:

1)    uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

2)    ceremonia ślubowania klas pierwszych,

3)    święto patrona szkoły i inne uroczystości związane z patronem,

4)    Dzień Edukacji Narodowej (14 października),

5)    uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Święto Flagi (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),

6)    ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,

7)    uroczyste zakończenie roku szkolnego,

8)    uroczyste okolicznościowe akademie szkolne,

9)    powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę.

 1. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

6.Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.

 1. Ustala się Dzień Patrona na dzień 16 października.

 §  78

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 1. Jana Pawła II w Rokitkach

       mgr Wiesława Szapował