PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Spis treści

I WPROWADZENIE DO PROGRAMU.. 2

II MISJA I WIZJA SZKOŁY.. 3

IIIZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO.. 4

IV TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS I-III. 9

V TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII. 12

VI EWALUACJA PROGRAMU.. 16

I

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Nie do przecenienia jest rola wspomagająca szkoły w wychowaniu dziecka. Wiek szkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w szkole ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

            Niniejszy program profilaktyczny – wychowawczy szkoły ma za zadanie uświadomić dzieci o istniejących w życiu różnych zagrożeniach, wspomagać ich w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów, co przełoży się na ich osiągnięcia edukacyjne. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań
o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości oraz przygotuje ucznia do podejmowania decyzji o wyborze przyszłego zawodu.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań
w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw patriotycznych z uwzględnieniem wartości głoszonych przez patrona szkoły Jana Pawła II, a także kształtowanie postaw umożliwiających zwiększenie tolerancji religijnej, społecznej i świadomości wolnego wyboru wyznania.

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty wewnątrzszkolne szkoły:

 • Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach.

II

WIZJA I MISJAZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                           /Jan Paweł II/

            Nowoczesna szkoła ma za zadanie przygotować uczniów do funkcjonowania
w rzeczywistości, której tak naprawdę jeszcze nie znamy i być może nie potrafimy sobie wyobrazić. Zatem nowoczesna szkoła ma wyposażyć młodego człowieka w umiejętność do ciągłego przystosowywania się do zmian, wyposażyć go w odwagę, pewność siebie, otwartość na zmiany i przyjmowanie nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania celów. Zadaniem szkoły jest więc stworzenie absolwenta wymagającego samego od siebie, a więc model, do którego zamierzam dążyć to szkoła:

 • otwarta na nowoczesność, niebojąca się zmian, lecz traktująca je jako szanse na rozwój,
 • ściśle współpracująca ze środowiskiem lokalnym, dostrzegająca pojawiające się szanse lub też zagrożenia,
 • niezapominająca o historii własnej, powszechnej i środowiska lokalnego, dbająca o tradycje,
 • dbająca o rozwój samorządności i wolontariat,
 • osiągająca wysokie wyniki w nauczaniu,
 • szerząca talenty i zachęcająca do ich promowania w środowisku lokalnym,
 • stwarzająca możliwości do nauki i rozwoju dzieciom niepełnosprawnym,
 • bezpieczna i przyjazna,
 • niezwłocznie reagująca na sygnały o zaniedbaniu, krzywdzie ucznia oraz wszelkich przejawach patologii, dzięki współpracy ze służbami mundurowymi, poradnią, kuratorami społecznymi i kuratorem zawodowym,
 • skutecznie przygotowująca do dalszej ścieżki kształcenia poprzez wdrażanie nowoczesnego systemu doradztwa zawodowego już od najmłodszych lat,
 • ściśle współpracująca z rodzicami, słuchająca ich głosów,
 • dbająca o rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej,
 • wprowadzająca innowacje i aktywnie biorąca udział w różnego rodzaju projektach,
 • umiejętnie pozyskująca środki ze środowiska lokalnego,
 • posiadająca bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i prężnie działającą świetlicę,
 • niosąca skuteczną pomoc uczniom trudnym, zaburzonym, wymagających wyrównania szans edukacyjnych.
 • szkoła i przedszkole, w której uczeń, rodzic i pracownicy czują się dobrze.

 

III

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO

 

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej– ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej– ukierunkowane na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej– ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych oraz odpowiedniego zachowania w czasie pandemii,
 • aksjologicznej– ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego sytemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia oraz świadomości własnego pochodzenia, a także przynależności i świadomości religijnej.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, akcji i programów SU i szkolnej rady wolontariatu, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy oraz technik kształcenia na odległość.

 1. Zadania
 • Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zachowania w czasie pandemii;
 • Kształtowanie hierarchii systemu wartości;
 • Wzmacnia wśród wychowanków i uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną;
 • Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
  z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • Budowanie świadomości patriotyczno-religijnej,
 • Rozwijanie kreatywności uczniów, mające na celu świadomy wybór zawodu,
 • Organizacja wsparcia dla uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 1. Cele szczegółowe

Uczeń naszej szkoły:

– jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

– udziela pomocy innym,

– szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

– potrafi wspierać osoby niepełnosprawne,

– jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

– jest odpowiedzialny,

– posiada świadomość o korzyściach płynących ze zdrowego odżywiania,

– potrafi rozwiązywać konflikty,

– potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

– jest asertywny, przedsiębiorczy, kreatywny, reaguje na potrzeby rynku pracy przy wyborze zawodu,

– potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

– godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

– kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego kraju i regionu przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europu i świata,

– czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

– odróżnia dobro od zła,

– dba o higienę osobistą, estetykę ubioru,

– dba o mienie szkoły,

– potrafi rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,

– jest aktywny fizycznie i dba zdrowy styl życia.

 1. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

 • aktywny: posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, korzysta z różnych źródeł informacji oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności;
 • odpowiedzialny: potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, radzi sobie z trudnymi zachowaniami (stres, agresja, niepowodzenia szkolne), gospodaruje zasobami przyrody, natury;
 • otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, dyskutować, współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia szanując jednocześnie poglądy innych, jest koleżeński i udziela pomocy tym, którzy jej potrzebują;
 • ciekawy świata: dostrzega złożoność świata, analizując w nim związki przyczynowo skutkowe, dostrzega wartość zdobywanej wiedzy i umiejętności oraz zna sposoby wykorzystywania jej w życiu codziennym, jest chętny do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń, zadaje pytania w celu uzyskania satysfakcjonujących wniosków, uczęszczanie do szkoły i udział w lekcjach traktuje jako fascynującą przygodę;
 • tolerancyjny: szanuje inne rasy, nacje oraz ich poglądy, szanuje poglądy rówieśników oraz innych osób, wie, że na świecie występuje wiele religii i przekonań i odnosi się do nich z szacunkiem, szanuje osoby niepełnosprawne;
 • świadomy: jest świadomy bycia Polakiem, Europejczykiem, tożsamości religijnej, praw, wartości historii, zasad społecznych, a także świadomie podejmuje decyzje dotyczące wyboru przyszłego zawodu i dalszej ścieżki kształcenia

 

 1. Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

  W wyniku ewaluacji zeszłorocznego programu wychowawczo- profilaktycznego podjęto decyzję o zintensyfikowaniu następujących działań:

 • promowanie zdrowego odżywiania,
 • kontynuowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • dokładne, regularne monitorowanie frekwencji uczniów,
 • ścisła współpraca logopedy z wychowawcami,
 • angażowanie jak największej liczby uczniów w działania wolontariatu,
 • poszerzanie wiadomości dzieci z zakresu pierwszej pomocy,
 • promowanie placówki na stronie Facebook oraz stronie internetowej szkoły,
 • wzbogacanie księgozbiorów biblioteki,
 • uszczegółowienie diagnozy dzieci, które podlegają pomocy PPP, oraz regularne prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wdrażanie innowacji pedagogicznych,
 • kontynuowanie działalności zespołów wokalnych,
 • rozszerzanie działalności kół zainteresowań,
 • kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • poszerzanie oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb uczniów,
 • zwracanie szczególnej uwagi na realizację podstawy programowej podczas organizowanych wycieczek,
 • zwracanie szczególnej uwagi na indywidualizację pracy z uczniem,
 • zwiększenie liczby metod aktywizujących podczas prowadzenia zajęć,
 • regularne i skuteczne przekazywanie informacji rodzicom na temat uczniów oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • systematyczna analiza diagnoz wewnętrznych z poszczególnych przedmiotów;
 • regularne ocenianie zachowania uczniów przez wszystkich nauczycieli (uwzględnianie zapisów w e-dzienniku o zachowaniach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych).

 

 

 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program
 • Dyrektor i wicedyrektor szkoły:
 • dba o bezpieczeństwo na terenie szkoły;
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
  i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy szkoły,
 • wspiera finansowo i organizacyjnie działania o charakterze profilaktycznym, przeprowadzane w środowisku szkolnym,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • organizuje szkolenia dla nauczycieli mające na celu podniesienie jakości działań przewidzianych przez program profilaktyczno-wychowawczy,
 • czuwa nad właściwą i skuteczną współpracą nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły realizujących działania o charakterze profilaktyczno- wychowawczym,
 • Pedagog i psycholog szkolny:
 • diagnozuje problemy wychowawcze,
 • współpracuje z kuratorami, policją, sądem dla nieletnich, poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • współpracuje z dyrekcją szkoły, wszystkimi wychowawcami i nauczycielami, doradcą zawodowym, nauczycielami specjalistami,
 • kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 • doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • wspólnie z dyrekcją, nauczycielami, opiekunem SU, opiekunem wolontariatu oraz innymi podmiotami przeprowadza akcje i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
 • świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • Nauczyciele i wychowawcy:
 • reagują na przejawy niedostosowania społecznego,
 • wspierają rozwój psychofizyczny uczniów poprzez odpowiednią postawę i prowadzone działania,
 • udzielają pomocy uczniom i wychowankom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej bieżącej pracy z uczniem,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • stwarzają warunki wspomagające rozwój uczniów i przygotowują ich do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • ściśle współpracują z rodzicami, prowadzą konsultację i zebrania podczas, których uwrażliwiają rodziców na potrzeby dzieci w danym okresie życia oraz sposoby ich rozpoznawania, prowadzą skuteczną pedagogizację,
 • ściśle współpracują z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz wszystkimi pracownikami szkoły w celu realizacji zadań programu wychowawczo- profilaktycznego,
 • we współpracy z doradcą zawodowym realizują treści doradztwa zawodowego przewidziane przez program wychowawczo- profilaktyczny oraz wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego, podczas zajęć obowiązkowych i poszczególnych przedmiotów,
 • Rodzice/ opiekunowie:
 • współdziałają z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem,psychologiem, doradcą zawodowym w sprawach wychowania, edukacji dzieci i przygotowania do wyboru dalszej ścieżki kształcenia,
 • stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi dzieci, dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego dzieci.

IV. TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym Sposoby realizacji zadań Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań
Wzajemne poznanie się 1.     Organizacja zabaw integrujących grupę lub zespół klasowy.

2.   Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego procedur w czasie pandemii.

Wychowawcy klas I-III
Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz poznawania własnych możliwości. 1.   Prowadzenie zajęć dotyczących odkrywania własnych zainteresowań, uzdolnień, a także poznawania swoich możliwości i znajomości zawodów.

2.   Organizowanie zajęć pozalekcyjnych: koło wokalno-muzyczne, koło taneczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

3.   Zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach oraz ich organizacja stacjo ranie lub zdalnie.

4.   Organizacja „Wiosennej Giełdy Talentów” dającej możliwość prezentacji uzdolnień uczniów.

Wychowawcy klas I-III we współpracy z doradcą zawodowym.

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe.

 

Wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele przedmiotów.

Samorząd Uczniowski wraz opiekunem i pedagogiem.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych. 1.Obserwacja wystąpień zdalnie i stacjonarnie.

2.Pogadanki z wychowawcą, pedagogiem dotyczące stosowania form właściwego zachowania, przestrzegania opracowanych i obowiązujących w szkole procedur w czasie COVID-19.

Wychowawcy klas I-III

 

Wychowawcy wraz z pedagogiem

Bezpieczeństwo 1.     Zapoznanie uczniów z regulaminami.

2.     Organizacja zajęć warsztatowych i pogadanek dotyczących bezpieczeństwa, przestrzegania reżimu sanitarnego w okresie pandemii.

3.     Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi.

4.     Organizacja spotkań i zajęć z Policją, Strażą Pożarną.

5.     Zapoznanie z zasadami BHP i procedurami przeciwdziałania COVID – 19  na lekcjach.

6.     Poznanie zasad postępowania w razie podejrzenia wystąpienia COVID – 19.

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Wdrażanie ucznia do samodzielności. 1.     Prowadzenie pogadanek dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2.     Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej- uczniowie poznają zasoby biblioteki i są zachęcani do czytelnictwa.

3.     Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

4.     Prowadzenie zajęć na temat technik samodzielnego odrabiania zadań domowych i uczenia się.

Wychowawcy klas I-III

 

Bibliotekarka
Wychowawcy świetlicy

 

 

Nauczyciele dyżurujący podczas przerwy obiadowej

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog, doradca zawodowy

Tolerancja, uwrażliwienie na krzywdę innych i przeciwdziałanie jej. Prawa dziecka. 1.     Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.     Poznanie praw i obowiązków ucznia.

3.     Uświadamianie dzieciom do kogo mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.

4.     Uczenie właściwej reakcji na krzywdę drugiego człowieka.

5.     Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji i szacunku wobec innych religii, ras, nacji, osób niepełnosprawnych, osób odizolowanych lub na kwarantannie.

6.     Uczenie szacunku dla wypowiedzi i zdania innych osób podczas zajęć obowiązkowych.

7.     Uwrażliwienie na kontakt zdalny z ewentualnym uczniem na kwarantannie lub chorym na COVID-19.

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

Dbałość o dobrą atmosferę w szkole i niesienie pomocy innym. 1.     Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

2.     Obserwacja zachowań wobec osób niepełnosprawnych.

3.     Współpraca z Samorządem Uczniowskim i wolontariatem.

4.     Niesienie pomocy innym- akcja „Maluch” czytanie bajek młodszym członkom społeczności szkolnej podczas przerw (przedszkolakom) za pomocą technik zdalnych lub stacjonarnie.

5.     Wsparcie akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski „I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem!

6.     Aktywne włącznie się w działalność szkolnego wolontariatu, udział w akcjach „Kartka dla seniora z niebieskiego parasola”, „Zima na cztery łapy”, „Kocia wiosna”, „Zakręć się na dobro” oraz inne.

7.     Współpraca z TPD.

Zespół ewaluacyjny, wszyscy pracownicy szkoły, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, opiekun wolontariatu.

 

Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych. 1.   Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą i krajem.

2.   Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.   Uczestniczą w uroczystościach szkolnych i państwowych z zachowanie reżimu sanitarnego lub zdalnie.

4.   Włączają się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości zdalnie lub z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5.   Wiedzą, co to znaczy być Polakiem, Europejczykiem.

6.   Włączają się w obchody Dni Patrona Szkoły Jana Pawła II.

Wychowawcy klas I-III, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, opiekun wolontariatu
Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystywania wiedzy. 1.  Kształtowanie europejskich kompetencji kluczowych.

2.  Kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

3.  Każdorazowe podkreślanie przez nauczycieli, wychowawców celu i korzyści płynących z przyswojenia danych treści oraz dostarczanie informacji o możliwościach wykorzystania ich w przyszłości.

4.  Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji i wykonywanie projektów.

5.  Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pracy, w tym aktywizujących z wykorzystaniem narzędzi TIK.

6.  Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, swobodnego wypowiadania się na określony temat, dyskutowania i zadawania pytań na nurtujące tematy, rozbudzanie ciekawości poznawczej.

7.   Zachęcanie do czytelnictwa.

8.   Udział w spektaklach teatralnych.

9.   Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowawcy klas I-III, nauczyciele przedmiotów we współpracy z doradcą zawodowym, nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne.
Propagowanie zdrowego stylu życia. 1.   Dostarczanie informacji na temat prawidłowego żywienia podczas zajęć wychowania fizycznego i godzin wychowawczych.

2.   Dostarczanie informacji na temat zażywania niebezpiecznych substancji oraz konsekwencji ich spożywania.

3.   Propagowanie w życiu zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w czasie pandemii.

Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel prowadzący koło zdrowego żywienia, wychowawcy klas I-III, pozostali nauczyciele.
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami. 1. Organizacja zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalne, mediacje rówieśnicze, zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem lub psychologiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

4.Uwrażliwienie na trudności wynikające z ograniczeń kontaktów rówieśniczych, trudności wynikające z indywidualnej pracy zdalnej.

Wychowawcy klas I-III,

poszczególni nauczyciele, logopeda, pedagog, psycholog.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 1.     Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.     Indywidualne rozmowy telefoniczne z uczniem i rodzicem.

3.     Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności i eliminowania zagrożeń.

4.     Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami, obowiązującymi procedurami w czasie pandemii (e-dziennik, strona internetowa szkoły).

5.     Przekazywanie informacji na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

6.     Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie: norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, sytuacji trudnych, problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi itp. poprzez uczestnictwo np. w radach pedagogicznych, szkoleniach on-line.

Wychowawcy klas- I-III

 

Dyrekcja szkoły

 

Pedagog, psycholog

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1.     Rozmowy na temat rodzajów przemocy, sposobu ich rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Wychowawcy klas I-III

Pedagog, Psycholog Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

V TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym Sposoby realizacji zadań Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań
Rozwój osobowości ucznia. 1.     Wspomaganie umiejętności samopoznania:

– rozpoznawanie własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

– wdrażanie do autorefleksji,

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

– kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

– wdrażanie do samooceny.

3. Umiejętność wykorzystywania własnego potencjału:

– motywowanie do nauki,

– rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów,

– stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,

– rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

– kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień, (koła zainteresowań, konkursy, projekty, zajęcia pozalekcyjne,

– pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami (zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne, indywidualna terapia z psychologiem),

– kształtowanie hierarchii wartości,

– praca z uczniem zdolnym,

– praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Wychowawcy klas, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole. 1.     Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowywania się oraz poszanowanie praw i potrzeb drugiego człowieka.

2.     Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez wdrażanie do empatii, współpracę w zespole, realizację projektów, kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych.

3.     Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej oraz rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich. 1.     Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2.     Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

– zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

– wspieraniu działalności Samorządu Uczniowskiego,

-aktywne włączanie się w działania wolontariatu i wspieraniu jego akcji („Zakręć się na dobro”, „Kartka dla seniora z niebieskiego parasola”, „Zima na cztery łapy”, „Kocia wiosna”)

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, opiekun wolontariatu, pedagog
Kształtowanie postaw patriotycznych 1.     Zapoznanie uczniów z historią miejscowości, zabytkami, kulturą, „małą ojczyzną” zajęcia historii, geografii.

2.     Kształtowanie świadomości bycia Polakiem, Europejczykiem, tożsamości religijnej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele przedmiotów, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem
Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych. 1.   Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki.

2.   Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną – zdalnie i stacjonarnie.

3.   Wykonywanie prac projektowych dotyczących ochrony środowiska.

4.   Segregowanie odpadów w praktyce.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, wychowawcy klas
Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu terenu szkoły. 1.   Omawianie konsekwencji takich zachowań.

2.   Organizowanie ciekawych zajęć opiekuńczych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Wychowawcy klas, SU, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 1.   Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, indywidualne rozmowy z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne.

2.   Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Wszyscy nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog
Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym 1.     Współpraca z GOPS.

2.     Pozyskiwanie sponsorów.

3.     Działania wolontariatu oraz TPD.

4.     Akcje organizowane przez SU „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!”.

Pedagog, dyrekcja szkoły, opiekun wolontariatu, opiekun koła TPD, SU wraz z opiekunem.
Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 1.       Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią, przez e-dziennik lub telefonicznie.

2.       Indywidualne rozmowy z uczniem
i rodzicem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

3.       Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności
i eliminowania zagrożeń.

4.       Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły
i regulaminami, programami,

5.       Przekazywanie informacji na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

6.       Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie: norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, sytuacji trudnych, problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami, itp. poprzez uczestnictwo np. w szkoleniach on-line.

Wychowawcy klas, dyrekcja szkoły, pedagog
Wdrażanie doradztwa zawodowego. 1.   Diagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wskazywanie możliwości ich rozwijania.

2.   Wyposażanie w podstawową wiedzę na temat poszczególnych zawodów i umiejętności niezbędnych do ich wykonywania.

3.   Realizowanie treści dotyczących orientacji zawodowej w ramach poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w klasach IV-VI oraz zajęć prowadzonych przez doradcę w klasach VII-VIII.

4.   Wyposażenie uczniów w świadomość przy podejmowaniu decyzji o dalszej ścieżce kształcenia.

5.   Dostarczanie informacji uczniom, rodzicom na temat ofert szkół ponadpodstawowych dostępnych w regionie.

6.   Kreowanie pojęcia „pracy” jako wartości w życiu człowieka.

7.   Realizacja programu doradztwa zawodowego.

Doradca zawodowy, pedagog, psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny. 1.   Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniu z zachowaniem reżimu sanitarnego,, indywidualne konsultacje w czasie pandemii telefoniczne, e-dziennik

2.   Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych za pośrednictwem zdalnych technik.

Wychowawcy klas
Zdrowy styl życia. 1.       Zachęcanie do udziału w zawodach sportowych oraz ich organizacja z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2.   Dostarczanie informacji na temat prawidłowego żywienia podczas zajęć z wychowawcami i zajęć Koła Zdrowego Żywienia.

3.   Dostarczanie informacji na temat zażywania niebezpiecznych substancji oraz konsekwencji ich spożywania.

4.   Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.   Wdrażanie informacji o higienie ciała i racjonalnym odżywianiu.

6.   Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia oraz przyszkolny ogródek (wykorzystanie projektów konkursowych – wiosna).

Wychowawcy klas, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog
Profilaktyka zagrożeń, 1.      Środki i substancje psychoaktywne:

– diagnozowanie środowiska ucznia,

– wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę (prace projektowe)

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

– systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami, emocjami,

– uczenie uczniów właściwej reakcji w sytuacjach agresywnych oraz rozpoznawania zachowań niepożądanych,

– pogadanki, lekcje wychowawcze,

– stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów,

– niezwłoczne reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania,

– spotkania z przedstawicielami służb mundurowych dotyczące odpowiedzialności nieletnich z zachowaniem reżimu sanitarnego i w razie konieczności,

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

– propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby, bezrobocie, pandemię)

– jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

– omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, uwzględnienie zasad BHP w pracy zdalnej z komputerem, ujawnianiem danych osobowych- zajęcia warsztatowe.

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, pedagog, psycholog
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1.     Diagnoza środowiskowa:

– wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

– ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, rodzicem,

– współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

-objecie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z pandemią w zakresie izolacji społecznej, kwarantanny, zdalnego nauczania.

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

VI EWALUACJA PROGRAMU

            Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej u jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców
i nauczycieli, a także od pozostałych pracowników szkoły służą doskonaleniu pracy placówki i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.