PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II  w Rokitkach

 na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Statut Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Rokitkach.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wytyczne Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
 • diagnozę pracy przedszkola,
 • treści podstawy programowej,

4) treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.

 

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 20201/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 6. Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola poprzez projektów edukacyjnych oraz programów własnych.
 7. Program własny „20minut dla matematyki”
 8. Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich.
 9. Program czytelniczy „Bajkowa podróż”.
 10. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.
 11. Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”.
 12. Projekt czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
 13. Międzynarodowy projekt edukacyjny- „Z kulturą mi do twarzy”.

 

Spis treści zawartych w planie:

 1. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.
 2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.
 3. Plan współpracy z rodzicami.
 4. Harmonogram wycieczek.
 5. Harmonogram realizacji zadań.
 1. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych – rok szkolny 2021/2022
Termin Wydarzenie/ uroczystość
 1.09.2021

20.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebranie ogólne rodziców z dyrektorem placówki oraz z wychowawcami grup

Cały rok przedszkolny Rozmowy indywidualne z rodzicami
Wrzesień 2021 Akcja „Sprzątanie świata”, porządkowanie ogrodu przedszkolnego przez wszystkie grupy przedszkolne
15.09.2021 Dzień Kropki
20.09.2021 Dzień Przedszkolaka
30.09.2021 Dzień Chłopaka
14.10.2021 Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
31.10.2021 Święto Dyni
Listopad 2021 Pasowanie na przedszkolaka
05.11.2021 Dzień postaci z bajek
09.11.2021 Europejski dzień zdrowego jedzenia
11.11.2021 Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna
25.11.2021 Dzień Pluszowego Misia
29-30.11.2021 Andrzejki – zabawy i wróżby w grupach
06.12.2021 Mikołajki – konkurs wiedzy o Mikołaju
Grudzień 2021 Jasełka przedszkolne
Styczeń 2022 Bal karnawałowy
21.01.2022 Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
09.02.2022 Międzynarodowy Dzień Pizzy
14.02.2022 Walentynki
08.03.2022 Uroczystości związane z Dniem Kobiet
21.03.2022 Pierwszy dzień wiosny
06.04.2022 Dzień sportu
22.04.2022 D    Dzień Ziemi
30.04.2022 Święto Flagi
18.05.2022 Nasz patron Jan Paweł II
26.05.2022 Dzień  Mamy  i Taty
01.06.2022 Dzień Dziecka
27-30.06.2022 Zakończenie roku przedszkolnego
 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

Program wychowania przedszkolnego wyd. Nowa Era „Samodzielne- wszechstronne- szczęśliwe”.

 1. Plan współpracy z rodzicami
Zadania Formy realizacji Termin
Planowanie rozwoju przedszkola 1)     zebranie informacyjne dla  rodziców z dyrektorem i wychowawcami poszczególnych grup. Przekazanie informacji na temat funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem przestrzegania zaleceń związanych z Covid-19,

2)  zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola oraz podstawą programową,

3)  bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

 

Wrzesień
Zapewnianie dzieciom wysokiej jakości kształcenia – organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 1)     zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

2)     rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci,

3)     organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom wynikające z założeń podstawy programowej,

4)     omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

5)     obserwacja dzieci – określenie potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     planowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)     praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia:

8)     przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

9)     włączanie rodziców do udziału w zajęciach wspierających organizowanych dla dzieci i rodziców,

10) przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,.

 

Cały rok
Zebrania z rodzicami Zgodnie z harmonogramem (w sytuacji wprowadzenia obostrzeń w związku z COVID-19 – wprowadzenie cotygodniowych konsultacji telefonicznych) Cały rok
 1. Harmonogram wycieczek
Tematyka wycieczek Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa
Spacery i wycieczki w obrębie placówki wynikające z realizacji treści programowych.

1)     ośrodek zdrowia,

2)     biblioteka,

3)     straż pożarna.

 

Wycieczki do uzgodnienia z rodzicami.

Cały rok

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

Wycieczka do parku Wrocławskiego w Lubinie

 

Wrzesień 2021

Małgorzata Uroda

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

 

Wycieczka do Sali zabaw Akuku w Lubinie

 

Kwiecień/maj 2022

Agnieszka Majka

Natalia Saługa

 

 

 

 

 1. Harmonogram realizacji zadań
Lp. Nazwa konkursu/imprezy sportowej Odpowiedzialny za organizację Termin Uwagi

 

1. Akcja „Sprzątanie świata”, porządkowanie ogrodu przedszkolnego przez wszystkie grupy przedszkolne

Dzień Ziemi

 

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

wrzesień

 

 

 

 

kwiecień

   
2.

Udział w konkursie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Słodziaków”

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Wrzesień- listopad    
3. Pokaz mody patriotycznej Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

listopad    
4. „Piramida zdrowia”- konkurs plastyczny nt. zdrowego żywienia Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

marzec    
5. Dzień sportu- zawody w przedszkolu Agnieszka Majka

Alicja Gut

Małgorzata Uroda

Alicja Ługowska

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Dominika Romaszewska

kwiecień    
6. Papież Jan Paweł II- nasz patron -konkurs plastyczny dowolną techniką.” Agnieszka Majka

Alicja Gut

Małgorzata Uroda

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

 

maj    
7. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Turniej sportowy w grupach.

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

maj    
8.

Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3-4 letnich.

 

Agnieszka Majka

Natalia Saługa

Wrzesień-grudzień    
9.

Realizacja programu czytelniczego „Bajkowa podróż”

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

Cały rok    
10.

Realizacja projektu czytelniczego „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Natalia Saługa

Dominika Romaszewska

Cały rok    
11.

Czytanie bajek -Zapraszanie do grup przedszkolnych rodziców, innych nauczycieli .

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

Cały rok    
12.

Zapraszanie uczniów ze szkoły w celu czytania bajek przedszkolakom.

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska

Cały rok    
13.

Realizacja programu własnego „20minut dla matematyki”

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Alicja Ługowska

Małgorzata Uroda

Dominika Romaszewska

Cały rok    
14.

Realizacja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Małgorzata Uroda

Dominika Romaszewska

Cały rok    
15.

Realizacja programu edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę”.

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Natalia Saługa

Dominika Romaszewska

Cały rok    
16.

Realizacja Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Alicja Ługowska

 

Cały rok    

 

 

Opracowały:

Małgorzata Uroda

Agnieszka Majka

Alicja Gut

Daria Rusiecka

Natalia Saługa

Alicja Ługowska

Dominika Romaszewska