Stypendium Wójta Gminy Chojnów

Szanowni Państwo,

Celem wpierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chojnów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym roku również udzielane będą stypendia Wójta Gminy Chojnów.

Stypendia wypłaca się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, a warunkiem ich przyznania jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie szkolnym. Stypendia przysługują uczniom klas od V do VIII szkół podstawowych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali średnią z ocen, co najmniej 5,0 na świadectwie szkolnym.

Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy w Chojnowie do 10 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale znajdującej się na stronie Urzędu Gminy Chojnów. Dokumenty muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły:

a) kserokopia świadectwa szkolnego

b) kserokopia dyplomów uzyskanych w olimpiadach lub konkursach.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Chojnów lub do pobrania w Urzędzie Gminy.